Икономически университет – Варна

Аграрен бизнес

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

Какво се изучава?

В процеса на обучение по специалност "Аграрен бизнес" се формират професионални компетенции в икономическата област, технологиите, организацията, маркетинга и мениджмънта на аграрния бизнес на микро и на макроравнище. Завършилите притежават теоретични и фактологични знания в аграрната област, познават спецификите на устойчивото развитие и управление на агробизнеса, технологиите, информационните системи, организацията на труда и производството в аграрния бизнес.

Основните задачи на обучението на студентите в бакалавърска степен по специалността са съобразени с целите на обучението в професионално направление "Икономика" на ИУ-Варна, а именно:

 • Осигуряване на широкопрофилни и специализирани теоретични познания в областта на икономиката и в частност аграрната икономика.
 • Придобиване на умения както за самостоятелни изследвания по проблемите на аграрния бизнес, така и за работа в екип.

Специални дисциплини, които се изучават:

 • Основи на земеделието и механизацията
 • Основи на аграрния бизнес
 • Организация и технологии в растениевъдството
 • Организация и технологии в животновъдството
 • Екологични практики
 • Контрол по безопасността на храните
 • Финанси и инвестиции на аграрния бизнес
 • Управление на поземлените ресурси в агробизнеса
 • Управление на човешките ресурси в агробизнеса
 • Международен агробизнес
 • Консултиране в агробизнеса
 • Мениджмънт на аграрния бизнес
 • Аграрен маркетинг
 • Предприемачество в агробизнеса
 • Нетрадиционни дейности в селското стопанство
 • Застраховане в агробизнеса
 • Аграрно право
 • Иновации в аграрния бизнес
 • Диагностика в агробизнеса
 • Ценообразуване в аграрния бизнес

Подготовката на студентите в тази специалност позволява да се реализират като:

 • предприемачи и/или мениджъри на предприятия в аграрната сфера;
 • служители и експерти в отдели и звена на аграрни предприятия (в т.ч. ангажирани с производство и търговия на растениевъдна и животновъдна продукция);
 • служители и експерти в държавни, общински и частни институции и организации, свързани с аграрния бизнес; спомагателни и обслужващи дейности; преработвателната индустрия за хранителни и други продукти от растениевъдството и животновъдството; научни звена;
 • служители и експерти в правителствени и неправителствени организации;
 • служители и експерти в банкови и други институции (ангажирани с финансирането на аграрния бизнес) и др.

I. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалност „Аграрен бизнес“ е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с икономиката, организацията и управлението на аграрния бизнес. Подготовката по специалността в бакалавърска степен е базова, широкопрофилна и включва фундаментални теоретични знания, специализирани знания в аграрната област и изграждането на практически умения.

Основните знания, умения и компетенции, които трябва да осигури обучението по специалност „Аграрен бизнес“ се групират в следните насоки:

1) Диагностика, организиране и оптимизиране на икономическите и управленските процеси в развитието на бизнес-организациите от аграрния сектор, в т.ч.:

 • анализ и оценка на тенденциите в производствения процес в растениевъдството и животновъдството в национален и международен аспект;
 • оценка и оптимизиране на обхвата, състава и структурата на конкретни производствени системи в агробизнеса;
 • ефективно управление на ресурсите в производствените системи в агробизнеса;
 • разкриване, оценка и управление на факторите за ефективността в производствените системи в агробизнеса;
 • създаване на предприемачески нагласи и умения за работа в производствените системи в агробизнеса;
 • установяване и оценка на въздействието на производствените системи от агробизнеса върху околната среда и ограничаване на неблагоприятните им въздействия.

2) Ефективно управление на процесите и организациите обслужващи аграрния бизнес и селските райони, в т.ч.:

 • анализ и оценка на политиката прилагана в областта на агробизнеса;
 • анализ и оценка на административното регулиране на сектора;
 • разработване на решения за производството и доставката на храни;
 • проектиране на решения за усъвършенстване развитието на селските райони и селските общности;
 • устойчивото развитие на земеделските и неземеделските дейности в селските райони;

II. Обучение по специалност „Аграрен бизнес“

Обучението по специалност „Аграрен бизнес“ се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на професионална квалификация по икономика. Редовното обучение се осъществява в рамките на 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

Целта на обучението в специалност „Аграрен бизнес” е да запознае студентите със съвременни и актуални направления в развитието на аграрния бизнес, в съчетание с фундаменталното им обучение по икономика и да подготви висококвалифицирани специалисти за предприятията от аграрната сфера, държавната и общинска администрация, стопански и нестопански организации, ангажирани с аграрния бизнес.

В процеса на обучение по специалността студентите изучават (първите три семестъра) фундаментални учебни дисциплини, съобразени с изискванията за професионално направление „Икономика”. Те получават базови познания и подготовка в области като микро- и макроикономика, математика, информатика, право, управление, маркетинг, финанси, счетоводство, статистика и др.

От четвърти до осми семестър студентите получават подготовка по специални дисциплини, свързани с аграрния бизнес и неговите специфики в области като:

 • Организация и технология на растениевъдното и животновъдното производство;
 • Ефективното управление на ресурсите в агробизнеса, в това число поземлени, трудови и финансови;
 • Съвременни аспекти на маркетинга и мениджмънта в агробизнеса;
 • Развитие на предприемачеството и иновациите;
 • Диагностика на процесите в аграрния бизнес;
 • Развитието на дейностите в селските райони  и др.

В процеса на обучение на студентите по специалността се акцентира както на придобиването на умения от тяхна страна за самостоятелни научни и практико-приложни  изследвания по проблеми, касаещи агробизнеса, така и на практическите умения, придобити в рамките на проведен стаж, срещи с бизнеса и администрацията, работа в  екип и др. Студентите разширяват практическите си умения на място в организациите под формата на учебна практика през третата година от обучението си.

Обучението в специалност „Аграрен бизнес“ включва ефективни форми като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови проекти,  дебати, делови игри и други.

III. Възможности за реализация

Подготовката на студентите в специалност „Аграрен бизнес” позволява да се реализират като:

 • предприемачи и/или мениджъри на предприятия от аграрната сфера;
 • служители и експерти в отдели и звена на аграрни предприятия, в държавни, общински и частни институции и организации, свързани с аграрния бизнес и др.

В специалност „Аграрен бизнес” се подготвят кадри за предприятия в аграрната сфера, в т.ч. ангажирани с производство на растениевъдна и животновъдна продукция; спомагателни и обслужващи дейности, осъществявани на пазарна основа от фирмите, произвеждащи селскостопанска продукция; преработвателната индустрия за хранителни и други продукти, произведени на основата на суровини от растениевъдството и животновъдството и др.

Обучението в специалността позволява реализация и в държавни и общински институции, научни звена, правителствени и неправителствени организации, банкови и други институции (ангажирани с финансирането и кредитирането на аграрния бизнес) и др.

Завършилите бакалавърска степен „Аграрен бизнес” могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър” в същата или друга специалност в Икономически университет - Варна или в други университети у нас и в чужбина.

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Аграрен бизнес“

В съответствие с Националната квалификационна рамка за учене през целия живот и определените дискриптори за нивата на образование, завършилите специалност „Аграрен бизнес” придобиват разнообразни ключови и професионални компетенции:

Придобитите ключови компетенции са от общ характер и включват : комуникативни умения; математическа и дигитална компетентност; умения за учене; социални и граждански компетентности; инициативност и предприемачески умения; компетентност в областта на културата и творческите изяви.

В процеса на обучение по специалността се формират професионални компетенции в икономическата област, технологиите, организацията, маркетинга и мениджмънта на аграрния бизнес на микро- и на макроравнище. Завършилите тази специалност студенти притежават разширени и задълбочени теоретични и практически знания в аграрната област, познават спецификите на устойчивото развитие и управление на агробизнеса, организацията и технологиите в агробизнеса, възможностите за предприемаческа дейност в агробизнеса и селските райони.

Компетенциите, придобити от студентите при обучение в специалност „Аграрен бизнес“ са насочени към:

1) Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

2) Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

3) Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

4) Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на агробизнеса с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Основи на земеделието и механизацията 4 9 Изпит 270 195 75
Основи на аграрния бизнес 5 8 Изпит 240 180 60
Организация и технологии в растениевъдството 5 8 Изпит 240 165 75
Организация и технологии в животновъдството 5 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Финанси и инвестиции на аграрния бизнес 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на човешките ресурси в агробизнеса 6 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Аграрен маркетинг 7 8 Изпит 240 165 75
Предприемачество в агробизнеса 7 8 Изпит 240 165 75
Мениджмънт на аграрния бизнес 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 120 30
Диагностика в агробизнеса 8 5 Изпит 150 75 75
Ценообразуване в аграрния бизнес 8 5 Изпит 150 90 60
Иновации в агробизнеса 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 114 3420 2295 1125
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5085 2175


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти