Икономически университет – Варна

Строителен бизнес и предприемачество

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

В специалност "Строителен бизнес и предприемачество" в образователно-квалификационната степен "бакалавър" се подготвят квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в строителни предприятия  или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове; (2) работят успешно в структурите на публичната администрация;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) управляват ефективно поверените им ресурси на строителните предприятия; (5) намират ефективни решения за предприемачески инициативи (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики,  да стартират и развият собствен строителен бизнес.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 

Основи на строителния бизнес
Управление на инвестиционния процес
Териториално устройство
Строително проектиране и технологии
 Избираеми дисциплини
                Управление на качеството
                Управление на публично-частните партньорства
                Предприемачество в инвестиционните проекти
Ценообразуване в строителството
Урбанистика
Управление на строителното предприятие
Избираеми дисциплини
                Устойчиво строителство
                Благоустройство
                Стандартизация в строителството
                Съдебни експертизи
Местно управление и самоуправление
Логистика в строителството
Труд и персонал в строителното предприятие
Избираеми дисциплини
                Европейски фондове и проекти
                Организационно поведение и култура
                Търгове и конкурси в строителството
                Корпоративна социална отговорност
                История на бизнеса
Бизнес оценяване
Иновации в строителството
Финансиране на строителното предприятие
Спецсеминар (по специализации)

 

Студентите се дипломират чрез защита на дипломна работа или се явяват на комплексен държавен изпит и след положителни резултати получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "икономика", специалност "Строителен бизнес и предприемачество".

Какво може да се работи след завършване?

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата строителния бизнес и предприемачеството на следните позиции: мениджър на предприятие, дирекция, отдел, звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и други (по управление на персонала; по инвестиционна дейност; по управление на проекти; по ценообразуване/ценовик; по логистика/логистик, инвеститорски контрол); експерт или консултант в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др.; по публично-частни партньорства; по провеждане на търгове и конкурси в строителството, по  управление с частна публична (държавна и общинска) собственост);  икономист по строителството в предприятие, държавни и общински органи; лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на  лиценз от оторизиран за целта орган).

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Икономика и управление на строителството". В нея работят преподаватели, утвърдени в научните, преподавателските и консултантските среди.

Специалност "Строителен бизнес и предприемачество"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна

 

 

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по “Строителен бизнес и предприемачество”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

  Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

II. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани със  строителния бизнес и предприемачество. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

 1. Диагностика на бизнес средата с цел:
  -  адаптиране на строителния бизнес към факторите от обкръжаващата среда;
  -  въздействие върху микрообкръжението на строителните предприятия;
  - анализ на силните и слабите страни на строителните предприятия и разработване на конкуретни стратегии за развитие.
 2. Анализ и разработване на строително-предприемачески инициативи чрез:

- оценяване, избор и реализация на адекватни строителни бизнес решения;
- планиране и реализация на предприемачески инициативи от строителните предприятия;
- управление на обхвата на строителните продукти (строителни и монтажни работи (СМР) в строителните предприятия;
- управление на човешките ресурси на строителните предприятия;
- управление на активите на строителните предприятия;
- управление на участието на строителните предприятия в обществени поръчки  и на цените на строителните продукти (СМР);
- управление на финансовото състояние на строителния бизнес.

 

III. Обучение по специалност „Строителен бизнес и предприемачество“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: икономиката, управлението, финансите, маркетинга, приложната математика, информатиката, счетоводството, статистиката, правото.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на строителния бизнес и предприемачеството, като:  териториалното устройство, урбанистика, строителното проектиране и технологии, основите на строителния бизнес, управлението на строителни проекти, управлението  на строителните предприятията, местно управление и самоуправление и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на професионални бизнес компетенции, като: ценообразуване в строителстовото,  труд и персонал в строителните предприятия, логистика в строителството финансиране на строителния бизнес, оценяване на бизнеса, управление на иновациите и др.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от строителни предприятия, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри  и други. Студентите изучават строителния бизнес  на място в  строителните предприятия под формата на учебна практика през третата година от обучението си.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

IV. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Строителен бизнес и предприемачество” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в строителни предприятия  или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове; (2) работят успешно в структурите на публичната администрация;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) управляват ефективно поверените им ресурси на строитените предприятия; (5) намират ефективни решения за предприемачески инициативи (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики,  да стартират и развият собствен строителен бизнес.

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата строителния бизнес и предприемачеството на следните позиции: мениджър на предприятие, дирекция, отдел, звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и други (по управление на персонала; по инвестиционна дейност; по управление на проекти; по ценообразуване/ценовик; по логистика/логистик, инвеститорски контрол); експерт или консултант в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др.; по публично-частни партньорства; по провеждане на търгове и конкурси в строителството, по  управление с частна публична (държавна и общинска) собственост);  икономист по строителството в предприятие, държавни и общински органи; лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на  лиценз от оторизиран за целта орган).

 

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Строителен бизнес и предприемачество“

 

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на строителния бизнес  и предприемачеството с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2017
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 90 2700 1905 795
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Основи на строителния бизнес 4 9 Изпит 270 195 75
Управление на инвестиционния процес 5 9 Изпит 270 195 75
Териториално устройство 5 9 Изпит 270 210 60
Строително проектиране и технологии 5 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Ценообразуване в строителството 6 7 Изпит 210 135 75
Урбанистика 6 6 Изпит 180 105 75
Управление на строителното предприятие 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Местно управление и самоуправление 7 8 Изпит 240 180 60
Логистика в строителството 7 8 Изпит 240 180 60
Труд и персонал в строителното предприятие 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Бизнес оценяване 8 5 Изпит 150 75 75
Иновации в строителството 8 5 Изпит 150 90 60
Финансиране на строителното предприятие 8 5 Изпит 150 75 75
Спецсеминар (по специализации) 8 5 Изпит 150 75 75
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 240 7200 5055 2145


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-португалски
Семестър 3
Семестър 5
Семестър 7
3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 5
Семестър 7
3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 5
Семестър 7
3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 5
Семестър 7
3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 5
Семестър 7
3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30