Икономически университет – Варна

Изисквания към докладите

Работни езици на конференецията: български и английски.

Участието в конференцията е максимално с два доклада – лично и/или в съавторство.

Технически изисквания за форматиране на докладите: Използвайте приложения шаблон тук.

Доклади, които не са форматирани съгласно изискванията няма да бъдат публикувани.

Докладите ще бъдат публикувани в сборник с електронен ISBN, който ще бъде достъпен на сайта на Икономически университет - Варна и изпратен до участниците и достъпен за изтегляне тук.

Сборникът ще бъде предложен за индексиране в базата от данни Research Papers in Economics (RePEc) и Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Сборникът ще бъде предложен за включване в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (НАЦИД).

** С изпращането на доклада за участие в научната конференция авторът (авторите) декларира (декларират), че той е собствена оригинална разработка на автора/съавторите, и не е публикуван в друго издание и под друго заглавие. Авторът (авторите) приема (приемат) представения доклад да бъде свободно достъпен и безвъзмездно разпространен в Интернет след публикуването му.

Авторите носят пълна отговорност за съдържанието на докладите и за грешки, допуснати по тяхна вина.