Икономически университет – Варна

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

                                                                             

Наименование на проекта: "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация" 

Номер на проекта: BG05M2OP001-2.016-0002

Период на изпълнение: 30 месеца, 14.07.2021 г. - 31.12.2023 г.

Финансираща програма: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Обща стойност на проекта: 2 538 121.08 лв. 

Европейско финансиране: 85 %,  2 157 402.92 лв. 

Национално финансиране: 15 %, 380 718.16 лв.  


Бенефициент: Икономически университет - Варна

Партньори:

1. Технически университет - Варна, гр. Варна

2. Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", гр. Варна

3. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен


Проект "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация" с акроним EDUTransform, включва интегрирани усилия на Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ да модернизират образователния продукт, който предлагат, чрез създаване на нови учебни програми (специалности), внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти, изследователи и др. в различни направления.

Проектът включва три основни групи дейности:

Група "Модернизация на учебната документация" 

В рамките на изпълнението на тази група дейности ще бъдат разработени и въведени общо четири нови съвместни учебни програми (специалности) в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, всяка от които включва повече от едно професионално направление, разработване на дигитално образователно съдържание за всяка нова специалност и осъществяване на пилотни приеми на студенти в рамките на периода на изпълнение на проекта. Приемите по новите специалности са разпределени, а за част от новите специалности и заложени в повече от едно висше училище - партньор.

Група дейности "Професионално развитие на преподаватели"

В рамките на изпълнение на дейностите от тази група, едната възможност, която ще бъде представена на вниманието на допустимите представители на академичните състави на висшите училища - партньори, предвижда участия в интензивни и продължаващи обучения (с различна продължителност) за подобряване на езикови умения и дигитални компетентности, които ще бъдат удостоверени с документ за успешно приключило обучение по съответната тема.

Втората възможност в тази група дейности ще се осъществи с участието на общо тринадесет чуждестранни висши училища - асоциирани партньори от общо осем европейски държави, които ще участват като приемащи и изпращащи организации за провеждане на краткосрочни специализации на преподаватели от българските висши - училища партньори, изходящи мобилности за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, млади учени, изследователи и учени и входяща мобилност на преподаватели на чуждестранни преподаватели от висшите училища - асоциирани партньори, с цел преподаване. 

Група дейности "Кариерно ориентиране на студенти и мобилност"

Тази група дейности предвижда провеждане на допълнителни обучения (т.нар. "студентски клубове") за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност, за студентите на висшите училища - партньори, които се обучават в заложените в проекта професионални направления за всяко висше училище - партньор. 

Втората възможност, която проектът предвижда в полза на студентите от висшите - училища партньори, е богата колекция от обучения и семинари за развитие на знанията и компетентностите на студентите за реализиране и ориентиране на пазара на труда, избор на работно място, развитие на комплексни умения и умения за разработване на лични планове за реализация, изготвяне на документи за кандидатстване както и провеждане на интервю.

Третата възможност за студенти и докторанти на висшите училища - партньори е участието в изходящи мобилности с приемащи организации - чуждестранните висши училища - асоциирани партньори. 

Последна актуализация: 21.09.2021 г. 

                                                                             

Фокусът на проект "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация" е да развива предлаганите образователни продукти в контекста на бързо навлизащите цифрови технологии и да адаптира и интегрира натрупаните знания и умения към съвременните изисквания на пазара на труда.

Въз основа на това и съгласно заложената основна цел по процедура "BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", ОБЩАТА ЦЕЛ на проекта е: Да се допринесе за синхронизиране на предоставяната образователна услуга с изискванията на пазара на труда чрез модернизация на учебните програми; постигане на интердисциплинарност в обучението; внедряване на добри практики от утвърдени европейски образователни институции и по-широко използване на иновационните образователни технологии, базирани на цифрова трансформация и високотехнологичен подход на усвояване на необходимите знания и умения.

Посочената обща цел на проектното предложение би могла да се декомпозира в следните специфични цели:

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1. Да се проектират, разработят и въведат нови учебни планове и програми, които да осигурят интердисциплинарна подготовка на обучаващите се чрез интегриране на спецификите, характерни за професионални направления 3.8 Икономика, 4.6 Информатика и компютърни науки, 5.3 Комуникационна и компютърна техника; 5.1 Машинноинженерство и 5.13 Общо инженерство.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2. Да се проектират, разработят и въведат курсове с богато дигитално образователно съдържание, осигуряващи равен достъп до качествено обучение за всички заинтересовани лица, в т.ч. и за лица в неравностойно положение, водещо до по-висока ефективност приусвояване на учебния материал чрез цифровизация и дигитализация напроцесите.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3. Да се въведат електронни ресурси и облачни технологии в учебния процес, с помощта на които да се повиши ефективността и качеството на обучението и да се отговори на все по-нарастващите нужди на средата от цифрова трансформация на процесите.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4. Да се предоставят допълнителни образователни услуги на студентите, подпомагащи тяхното успешно реализиране напазара на труда, в т.ч. кариерни борси, обучения в сферата на предприемачеството и презентационните умения, както и да се формират различни клубове по интереси, които чрез активната си дейност да повишат конкурентоспособността на завършилите.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5. Да се развие капацитета и квалификацията на академичния състав и най-вече на младите преподаватели, докторанти, постдокторанти и изследователи чрез участия в различни форми на обучения, специализации и подпомагане внедряването на съвременни методи на преподаване, базирани на иновационни образователни технологии.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 6. Да се разширят и утвърдят партньорските взаимоотношения между висшите училища - партньори по проекта, а така също и между тях и водещи европейски научни и образователни институции, което ще повиши още повече интернационализацията на образователния процес и ще помогне за трансфер на знания и технологии чрез методите на споделено преподаване.

Последна актуализация: 21.09.2021 г. 

                                                                               

 

 

 

Професионални направления (ПН), с които всяко висше училище - партньор участва в проекта са:

ПН 3.8 Икономика:

Икономически университет - Варна

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки:

Икономически университет - Варна

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

ПН 5.1 Машинно инженерство

Технически университет - Варна

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

ПН 5.13 Общо инженерство

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

                                                                             

Група дейности „Модернизация на учебната документация“

В рамките на изпълнението на тази група дейности ще бъдат разработени и въведени общо четири нови съвместни учебни програми (специалности) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, всяка от които включва повече от едно професионално направление, създаване на дигитално образователно съдържание за тях и осъществяване на пилотни приеми на студенти в периода за изпълнение на проекта. Приемите в новите специалности са разпределени във всеки университет – партньор, като част от тях са заложени в повече от един университет.

Дейност 1: Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма с наименование ”Data Science”, OКС „бакалавър“, редовна форма,  4-годишен курс на обучение, 8 семестъра.
Партньори, участващи в изпълнението на дейността: 
 • Икономически университет - Варна
 • Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
 • Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Професионални направления на специалност "Data science":
4.6 Информатика и компютърни науки
5.3 Комуникационна техника и технологии
Прием:
Икономически университет – Варна

Дейност 2. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма с наименование ”Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол” , ОКС „магистър“, редовна форма, 1,5-годишен курс на обучение, 3 семестъра;
Партньори, участващи в изпълнението на дейността: 
 • Икономически университет - Варна
 • Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
 • Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Професионални направления:
4.6 Информатика и компютърни науки
5.3 Комуникационна техника и технологии
Прием:
Шуменски университет „Епископ К. Преславски“
Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

Дейност 3. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма с наименование ”Уеб дизайн и сигурност“, ОКС „магистър“, редовна форма 1,5-годишен курс на обучение, 3 семестъра;
Партньори, участващи в изпълнението на дейността: 
 • Икономически университет - Варна
 • Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
 • Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Професионални направления на специалност "Уеб дизайн и сигурност":
4.6 Информатика и компютърни науки
5.3 Комуникационна техника и технологии
Прием:
Шуменски университет „Епископ К. Преславски“

Дейност 4. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма с наименование "Съвременни системи в земеделието", ОКС „магистър“, редовна форма, 1,5-годишен курс на обучение, 3 семестъра;       

Партньори, участващи в изпълнението на дейността: 
 • Икономически университет - Варна
 • Технически университет - Варна
 • Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Професионални направления на специалност "Съвременни системи в земеделието":
3.8 Икономика
5.1 Машинно инженерство
5.13 Общо инженерство
Прием:
Технически университет – Варна 
Шуменски университет „Епископ К. Преславски“

Последна актуализация: 29.09.2021 г.

 
 
                                                                             
 
 
За изпълнение на дейностите от тази група са предвидени интензивни и продължаващи обучения за подобряване на езиковите умения и дигиталните компетентности на преподавателите. 
Втората възможност се осъществява с участието на общо 13 чуждестранни висши училища – асоциирани партньори, от 8 европейски държави. Те ще се включат като приемащи и изпращащи организации за провеждане на краткосрочни специализации на преподаватели от българските висши училища – партньори, изходящи мобилности за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, млади учени, изследователи и учени, както и входяща мобилност на чуждестранни преподаватели от висшите училища – асоциирани партньори, с цел преподаване.

Дейност 9. "Обучения на преподаватели"

Определянето на конкретните теми и обхвата на специализираните интензивни и продължителни обучения в двете допустими по проекта направления (области) за ИУВарна и за всеки университет - партньор ще се осъществи на база на анкетно проучване, което ще се проведе при стартирането на изпълнението на проекта и напълно ще се съобрази с интересите и потребностите на допустимата по тази дейност целева група.
В обученията ще бъдат допустими за включване всички преподаватели на университетите - партньори, обучаващи студенти по специалности от включените в проекта професионални направления (ПН) за всеки университет - партньор.
За ИУ-Варна целевата група по тази дейност са преподаватели, обучаващи студенти по специалности от ПН 3.8 Икономика и ПН 4.6 Информатика и компютърни науки. 
За Висшите училища - партньори, целевите групи по тази дейност са преподаватели, обучаващи студенти в ПН, с които съответният партньор участва в проекта.

Като обучители ще бъдат привлечени, както хабилитирани и нехабилитирани лица, които са водещи и утвърдени имена в съответната научна област и са част от преподавателския състав на университетите - партньори, така и обучители, които се явяват външни за партньорите.

Видове обучения:

 1. Интензивни обучения с продължителност 24 академични часа:
 • Интензивни обучения за дигитални умения за преподаватели в ПН 3.8, ПН 5.1, ПН 5.3, ПН 5.13; 
 • Интензивни обучения за чуждоезикови умения за преподаватели в ПН 3.8, ПН 4.6, ПН 5.1, ПН 5.3;
 1. Продължаващи обучения с продължителност 80 академични часа:
 • Продължаващо обучение за езикови умения на преподаватели от ПН 3.8, ПН 5.1, 
 • Продължаващо обучение за езикови умения на преподаватели от ПН 4.6.
 1. Продължаващи обучения на преподаватели с продължителност 160 академични часа:
 • Продължаващо обучение за езикови умения на преподаватели от ПН 3.8, ПН 5.1, 
 • Продължаващо обучение за езикови умения на преподаватели от ПН 4.6.

Дейност 10. Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори
 
Дейността предвижда осъществяване на краткосрочни специализации на преподавателите от университетите - партньори в чуждестранните асоциирани партньори по проекта.
Основната цел на краткосрочните специализации е преподаване, но наред с това се проявяват и множество други ефекти, които могат да бъдат обобщени в следните направления:
 • повишаване на квалификацията на българските учени, в т.ч. усъвършенстване на дидактически знания и умения, чуждоезикови умения и овладяване на професионална терминология;
 • обмяна на опит и добри практики, в т.ч. натрупване на познания относно съвременни методи на преподаване и тяхното внедряване в българското висше образование; усъвършенстване на преподаване, базирано на дигитални образователни технологии;
 • задълбочаване и затвърждаване на сътрудничеството с представители на европейски утвърдени научни организации и др.

Видове краткосрочни специализации:

 • Краткосрочни специализации за период от 2 месеца за преподаватели от ПН 3.8;
 • Краткосрочни специализации  за период от 1 месец за преподаватели от ПН 3.8, ПН 4.6, ПН 5.1;
 • Краткосрочни специализации  за период от 2 седмици за преподаватели от ПН 3.8, ПН 4.6, ПН 5.1, ПН 5.3, ПН 5.13.

Дейност 11. Споделяне на преподаватели между проектните партньори

Дейността е насочена към мултиплициране на резултатите от предходната дейност 10, изразяващи се в споделяне на преподаватели, успешно преминали през краткосрочна специализация (КС) в някои от асоциираните партньори по проекта.

Целта е натрупаните по време на КС опит, умения, в т.ч. дигитални да бъдат използвани и в учебния процес в българските висши училища.

Механизмът на споделяне ще се базира на професионалните направления, с които всеки от партньорите, в т.ч. и кандидата участва в проекта:

 • Преподавателите от ИУ Варна, които се предвижда да бъдат споделени са от ПН 4.6 и  ПН 3.8.
 • Преподавателите от Технически университет Варна, които се предвижда да бъдат споделени са от ПН 5.1.
 • Преподавателите от ВВМУ, които се предвижда да бъдат споделени са от ПН 5.3.
 • Преподавателите от Шуменски университет, които се предвижда да бъдат споделени са от ПН 4.6, ПН 5.3 и ПН 5.13.
 

 

                                                                             

 

Тази група дейности предвижда провеждане на допълнителни обучения (т.нар. “студентски клубове”) за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност за студентите, които се обучават в заложените в проекта професионални направления за всяко висше училище – партньор. Втората възможност, която проектът предвижда в полза на студентите от висшите – училища партньори, е богат
набор от обучения и семинари за развитие на знанията и компетентностите им за реализиране и ориентиране на пазара на труда, избор на работно място, развитие на комплексни умения и такива за разработване на лични планове за реализация, изготвяне на документи за кандидатстване, провеждане на интервю. Третата възможност за студенти и докторанти от висшите училища – партньори е участието в изходящи
мобилности при чуждестранните висши училища – асоциирани партньори като приемащи организации.


Дейност 12. Студентски клубове за развитие на предприемаческите умения, презентационни умения и дигитална креативност

Дейността е насочена към провеждане на допълнителни обучения на студентите от включените в проекта професионални направления (ПН). Предвижда се дейността да бъде осъществена на ниво висше училище, като всички проектни партньори ще участват в нейното изпълнение. В рамките на дейността ще бъдат проведени допълнителни обучения на студенти с продължителност от 40 часа за развитие на техните предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност.

За да се постигне максимален ефект и лично отношение към обучаваните студенти, обученията се предвижда да се провеждат в групи от 14 участници. Групите ще се сформират само от студенти на съответното висшето училище, като обученията на студентите ще се провеждат на територията на висшето училище, в което се обучават, като се използва неговата материално-техническа база.

Видове обучения:
 • Обучения за студенти в ИУ – Варна от ПН 3.8 и ПН 4.6.
 • Обучения за студенти в ТУ – Варна от ПН 5.1.
 • Обучения за студенти във ВВМУ от ПН 5.3.
 • Обучения за студенти в Шуменски университет от ПН 4.6, ПН 5.3 и ПН 5.13.

Дейност 13. Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели.

Дейността има за цел развитие на знанията и компетентностите на студентите  за реализиране и ориентиране на пазара на труда, избор на работно място, развитие на комплексни умения, умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, изготвяне на документи за кандидатстване, както и провеждане на интервю.

Предвид местоположението на проектните партньори, а именно - 3 висши училища са на територията на гр. Варна и едно на територията на гр. Шумен, се предвижда събитията, които ще бъдат в ИУ – Варна да обхванат студенти и на трите варненски висши училища, в т.ч. ИУ – Варна, ТУ– Варна, ВВМУ.

Видове семинари и обучения:

 • Събития с участие на експерти от бизнеса за развитие на умения на студентите, свързани с успешно представяне на интервю за работа.
 • Модулни обучения по основни направления за работа с платформата "LinkedIn".
 • Семинари с експерти на тема "Трудово право".
 • Събития с експерти от бизнеса на тема "Дигитализация на професиите".
 • Организиране на семинари за развитие на "меки умения".
 • Серия от ролеви игри.
 • Състезания за професионална подготовка на студентите.
 • Видеоматериали за подпомагане на кариерното ориентиране и развитие на студентите.

 Дейност 14. Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти

Дейността предвижда общо 20 изходящи мобилност за обучение на студенти и докторанти като може да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина от учебната програма на студента/докторанта, като периодът на обучение в чужбина е част от учебната програма за придобиване на съответната образователна степен (ОКС бакалавър, ОКС магистър или ОКС доктор).

Изходящата мобилност за обучение на студенти и докторанти по настоящата дейност ще бъде пряко свързана с тяхното обучение и ще се осъществява от чуждестранен асоцииран партньор, който е удостоен с харта за висше образование „Еразъм“.

Право да участват в изходяща мобилност за обучение ще имат студентите и докторантите, които се обучават в специалности или докторски програми по професионалните направления, включени в проекта, а именно:

 • студенти и докторанти от ИУ – Варна, обучавани по ПН 3.8 Икономика и ПН 4.6 Информатика и компютърни науки;
 • студенти и докторанти от ШУ, обучавани в ПН 4.6 Информатика и компютърни науки, ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника и ПН 5.13 Общо инженерство;
 • студенти и докторанти от ТУ, обучавани в ПН 5.1 Машинно инженерство.

Всички планирани изходящи мобилности по тази дейност ще бъдат с продължителност от по 3 месеца, като кредитите, придобити в резултат на проведената мобилност за обучение, ще бъдат признавани от кандидата (ИУ – Варна) или от ВУ-партньори, където се обучава съответния студент или докторант.


Дейност 15. Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени

В рамките на Дейност 15 се предвижда осъществяване на общо 13 мобилности на постдокторанти, млади учени, изследователи и учени от кандидата (ИУ - Варна) и ВУ – партньори в чуждестранните висши училища - асоциирани партньори по проекта.

Мобилностите могат да бъдат в четири направления (дейности): 

 • Обучение и обмяна на опит – дейности, подкрепящи професионалното развитие на представители на целевите групи. Може да е под формата на тренировъчни мероприятия (с изключение на конференции) и обмен на опит чрез наблюдение на работата/периоди на наблюдение/обучение в асоциираните партньори по проекта;
 • Преподаване – ще даде възможност на представители на целевите групи да преподават във висши учебни заведения в чужбина. Преподаването може да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина.
 • Изпълнение на научноизследователски задачи - провеждане на научни изследвания и свързаните с това дейности;
 • Съчетаване на  дейности по преподаване, обучение и изпълнение на научноизследователски задачи.

Право да участват в изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност ще имат постдокторанти, млади учени, изследователи и учени, които работят в професионалните направления, включени в проекта, а именно за:

 • ИУ - Варна лица от ПН 3.8 Икономика и ПН 4.6 Информатика и компютърни науки;
 • ШУ от лица от ПН 4.6 Информатика и компютърни науки, ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника и ПН 5.13 Общо инженерство;
 • ТУ от лица от ПН 5.1 Машинно инженерство.

Всички планирани изходящи мобилности по тази дейност ще бъдат с продължителност от по 3 месеца.


Дейност 16. Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване

Дейност 16 предвижда осъществяването на входящи мобилности на преподаватели от асоциираните партньори по проекта към кандидата (ИУ - Варна) и ВУ-партньори (ТУ – Варна и Шуменски университет), т.е. ще даде възможност на представители на целевите групи да преподават в България.

Входящите мобилности са с цел преподаване като преподаването може да се отнася до всяка тематична област / академична дисциплина.

Видове входящи мобилности:

 • 3 месеца – 21 мобилности, всяка от които включваща не по-малко от 90 часа преподаване;
 • 4 месеца – 8 мобилности, всяка от които включваща не по-малко от 120 часа преподаване;
 • 5 месеца – 10 мобилности, всяка от които включваща не по-малко от 150 часа преподаване.

Входящите мобилности се планира да бъдат реализирани в координиращата институция и партниращите университети, както следва:

 • за ИУ - Варна: входящи мобилности за ПН 3.8 и ПН 4.6;
 • за ТУ - Варна: входящи мобилности за за ПН 5.1;
 • за ШУ: входящи мобилности за ПН 4.6 и ПН 5.13.

 

                                                                             

03.06.2022, Резултати от подбор на кандидат-обучаеми в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002

30.05.2022, Покана за участие в обучениe в направление „Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

29.04.2022, Предстояща възможност по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform.

27.04.2022, Резултати от подбор на кандидат-обучаеми в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002.

21.04.2022, Покана за участие в обучения в направление „Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform.

14.04.2022, "Data Science" – нова бакалавърска програма в Икономически университет – Варна, официален канал на ИУ – Варна в YouTube.

13.04.2022, Резултати от подбор на обучители в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002

08.04.2022, Икономически университет – Варна участва в кариерни изложения.

05.04.2022, Списък на недопуснатите кандидати за обучители в област на обучение: "Чуждоезикови умения" в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002

25.03.2022, Покана за участие в подбор на обучители за обучения по дигитални и чуждоезикови умения (английски език) на преподаватели в изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform.

07.02.2022, Нова бакалавърска специалност "Data Science" с прием за учебната 2022/23 година в Икономически университет – Варна.

09.02.2022, Покана за участие в подбор за една позиция в екипа по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform със задача графично оформление на дейностите по "Комуникация и публичност"

11.01.2022, Покана за участие в подбор за една позиция в екипа по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform със задача разработка на интернет страница на проекта.

06.12.2021, Покана за участие в подбор за една позиция в екипа по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform със задача разработка на интернет страница на проекта.

14.10.2021, Морско училище е партньор в проект за модернизация на висшето образование, https://www.pan.bg.

12.10.2021, Икономически университет - Варна работи по проект за модернизация на висшето образование, https://bnr.bg/varna.

12.10.2021, Проектът „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ беше представен на среща с медиите, сайт на НБУ.

11.10.2021, Икономически университет – Варна е бенефициент на проект за модернизация на висшето образование, по който ще се въведат нови съвместни учебни програми, http://www.bta.bg.

11.10.2021, Четири университета създават нови специалности по европроект, https://trud.bg.

11.10.2021, Проектът „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ беше представен на среща с медиите, https://www.moreto.net.

11.10.2021, В ИУ - Варна представиха проект за модернизация на висшето образование, https://brat-bg.com.

11.10.2021, В ИУ – Варна представиха проект за модернизация на висшето образование, https://varnanovini.bg/.

11.10.2021, ИУ – Варна и още 3 вуза инвестират над 2,5 млн. лв. в нови учебни програми и дигитализация на образованието, https://varnanovini.bg/.

11.10.2021, Стартира проект за модернизация на висшето образование, сайт на ВВМУ.

11.10.2021, В ИУ-Варна представиха проект за модернизация на висшето образование, https://www.varna24.bg.

11.10.2021, Встъпителна пресконференция за проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform, YouTube канал  на ИУ - Варна.

11.10.2021, Проектът "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация" беше представен на среща с медиите, сайт на ИУ-Варна.

08.10.2021, ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ОПНОИР, Официален сайт на Община Варна.

08.10.2021, Встъпителна пресконференция за проект № BG05M2OP001-2.016-0002 “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”, сайт на Шуменски университет.

07.10.2021, Встъпителна пресконференция за проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", сайт на ИУ - Варна.

 

Екип за организация и управление:


Мирослава Иванова

Мирослава Иванова

Мирослава Иванова

Водещ координатор

531

0882164787

miraivanova@ue-varna.bg

Гергана Нанева

Гергана Нанева

Гергана Нанева

Счетоводител

231

g_naneva@ue-varna.bg

Ива Игнатова

Ива Игнатова

Ива Игнатова

Юрист

105

iva.ignatova@ue-varna.bg

Мариана Петкова

Мариана Петкова

Мариана Петкова

Координатор "Модернизация на учебната документация"

229 Б

0882164860

mppetkova@ue-varna.bg

Мариана Гегова

Мариана Гегова

Мариана Гегова

Координатор "Обучения на преподаватели"

209

0884164554

m.gegova@ue-varna.bg

Йорданка Георгиева

Йорданка Георгиева

Йорданка Георгиева

Координатор "Специализации и мобилности"

Отдел "Международно сътрудничество"

0882164660

foreign_students@ue-varna.bg