Икономически университет – Варна

Резултати от подбор на кандидат-обучаеми в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002

СПИСЪК

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: "Чуждоезикови умения" в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в протокол № 3 от 26.04.2022г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучаеми, Комисията реши:

На основание раздел IV, т. 4.2 от Методиката, комисията допуска до участие в обучения в област „Чуждоезикови умения“ следните кандидати:

1) Доц. д-р Димитър Рафаилов
2) Доц. д-р Донка Желязкова
3) Доц. д-р Павел Петров
4) Доц. д-р Стоян Киров
5) Доц. д-р Теодора Запрянова
6) Доц. д-р Юлиян Нарлев
7) Доц. д-р Янка Александрова
8) Гл. ас. д-р Атанас Камеларов
9) Гл. ас. д-р Величка Маринова
10) Гл. ас. д-р Катя Владова
11) Гл. ас. д-р Милена Иванова
12) Гл. ас. д-р Михаил Радев
13) Гл. ас. д-р Павлина Иванова
14) Гл. ас. д-р Стефан Нанков Калпачев
15) Гл. ас. д-р Татяна Иванова
 
На основание раздел IV, чл. 4.2, от Методиката, комисията не допуска до участие в обучения следните кандидати:
 
16) Хон. ас. Христина Недялкова – лицето не е в трудово-правни отношения с Икономически университет – Варна и не отговаря на критерий от т. 3.1 „Общи критерии за допустимост“ „(1) Кандидат - обучаемият заема академична длъжност по силата на трудово-правно отношение с Икономически университет – Варна“ от утвърдената методика за подбор на обучаеми;
 
17) Хон. ас. Божидар Панайотов - лицето не е в трудово-правни отношения с Икономически университет – Варна и не отговаря на критерий от т. 3.1 „Общи критерии за допустимост“ „(1) Кандидат - обучаемият заема академична длъжност по силата на трудово-правно отношение с Икономически университет – Варна“ от утвърдената методика за подбор на обучаеми;
 
Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.
Председател на комисията: 
Доц. д-р Божидар Чапаров,
Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002
 

27 апр 2022Подобни