Икономически университет – Варна

Започва кандидатстването за общежития

Настанителната кампания за учещите в Икономически университет – Варна за учебната 2024/2025 година започва от 10 юли 2024 г.

Подаване на заявление - декларация за настаняване в общежитие и класиране на кандидатите.
  • Всеки студент в редовна форма на обучение – държавен прием, или приет по реда на ПМС 103 и ПМС 228 (след първи курс), желаещ да ползва общежитие през уч. 2024/2025 година, трябва да подаде заявление – декларация в периода 10.07.2024 г. – 22.07.2024 г. Право да кандидатстват имат новозаписали се студенти и студентите от по-горни курсове, които са положили всички изпити по учебен план към момента на кандидатстване. Документи се депозират на първия етаж при инспектор „Стипендии и общежития” или онлайн през Web-базираната система.
  • Настаняването на студенти в студентските общежития се извършва въз основа на класиране. Класирането се извършва по низходящ ред на успеха от предходната година (за студенти първа година на обучение – бала за приемане).
  • Студентите могат да участват в класиране само, ако са положили успешно всички изпити по учебен план.
  • Чуждестранните студенти втори и по-горен курс, които учат в Република България на основание на актове на МС (ПМС 103 и ПМС 228), кандидатстват на общо основание.
Без класиране в студентските общежития на ИУ – Варна се настаняват:

1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 6 и 10 от ЗВО. Представят се следните документи - удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за раждане на детето.

2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 от ЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал. 6 и 10 от ЗВО и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие. Представят се следните документи - решение за развод, смъртен акт за починалия съпруг, удостоверение за раждане на детето;

б) студенти с неизвестен или починал родител. Представят се следните документи - удостоверение за раждане на студента, смъртен акт за починалия родител;

в) несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако братята или сестрите са докторанти, специализанти, студенти или ученици. Представят се следните документи - удостоверение за раждане на децата в семейството под 7 години, служебна бележка или уверение за учащите;

г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди. Представят се следните документи - ТЕЛК - решение или заверена книжка на военноинвалид;

д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа. Представят се следните документи - служебна бележка от дома за деца, лишени от родителска грижа, в който е отглеждан студента;

3. български граждани – редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

4. чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет – през първата година от обучението си.

02 юли 2024Подобни