Икономически университет – Варна

Покана за участие в обучения в направление „Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform
 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА СТАРТИРА ИНТЕНЗИВНИ ОБУЧЕНИЯ
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
 
Уважаеми представители на академичния състав на Икономически университет – Варна,
 
Представяме на Вашето внимание първите възможности за участие в обучения в област „Чуждоезикови умения“ (английски език), организирани и финансирани в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform.
 
  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:
Продължителност на обученията: 24 академични часа;
Място и форма на провеждане: Икономически универститет - Варна, присъствена форма;
 
Тема 1) „Подобряване на комуникативните умения на чужд език“ (английски език) 
Брой групи: 3 групи по 7 души максимум;
Обучители, периоди на провеждане и подробни графици:
Период на провеждане: 27.04.2022 г. – 19.05.2022 г. ст. преп. Свилен Илиев. Анотация и подробен график на обучението.
Период на провеждане: 27.04.2022 г. – 20.05.2022 г. ст. преп. Юлияна Тодорова. Анотация и подробен график на обучението.
Период на провеждане: 29.04.2022 г. – 23.05.2022 г. Ивета Аспарухова. Анотация и подробен график на обучението.
 
Тема 2) “Специализирани курсове за усвояване на професионална терминология” (област „Финанси“)
Брой групи: 1 група от 7 души максимум;
Място и форма на провеждане: Икономически универститет - Варна, присъствена форма;
Период на провеждане: 28.04.2022 г. – 23.05.2022 г., хон. ст. пр. Маргарита Генова. Анотация и подробен график на обучението.
 
  1. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА:
  1. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Срок за подаване на заявления: 26.04.2022 г., 16:00 ч.
Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg
Включването ви в обучение ще бъде потвърдено. 
За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“
                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform
 

21 апр 2022Подобни