Икономически университет – Варна

Предстояща възможност по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

Уважаеми членове на академичния състав на Икономически университет - Варна,
 
В изпълнение на група дейности "Професионално развитие на преподаватели" по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform, 
 
представяме на Вашето внимание Дейност №10 "Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори", която предвижда осъществяване на краткосрочни специализации на преподаватели в чуждестранните асоциирани партньори по проекта. В момента екипът за организация и управление на проекта работи по подготовка на конкурса за подбор на участниците, комуникация с асоциираните партньори по отношение на периоди и друга специфика. 
 
Важно: За целите на изпълнение на Дейност №10 "Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори"  под „краткосрочна специализация“ се има предвид мобилност за преподаване на преподаватели от Икономически университет – Варна в чуждестранно висше училище (Асоцииран партньор), която е с продължителност две седмици, един месец или два месеца.
 
Видове краткосрочни специализации:
(1) Краткосрочни специализации с продължителност две седмици и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 8 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;
(2) Краткосрочни специализации с продължителност един месец, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 16 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;
(3) Краткосрочни специализации с продължителност два месеца, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 32 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид.
 
Общ брой краткосрочни специализации, разпределение по видове, професионални направления и асоциирани партньори:
(1) Общ брой краткосрочни специализации – 25 бр. за цялата дейност №10  и сумарно за всички видове краткосрочни специализации.
(2) Разпределение по професионални направления:
 
       2.1  За ПН 3.8: 15 краткосрочни специализации, от които:
2.1.1 Двуседмични – 6 бр.:
- 2 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;
- 2 бр. в Латвия, Liepaja University;
- 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;
2.1.2 Едномесечни – 5 бр.:
- 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;
- 2 бр. в Латвия, Liepaja University;
- 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;
2.1.3 Двумесечни – 4 бр.:
- 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;
- 1 бр. в Латвия, Liepaja University;
- 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;
 
        2.2  За ПН 4.6: 10 краткосрочни специализации, от които:
 2.2.1 Двуседмични – 8 бр.:
- 2 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;
- 1 бр. в Латвия, Liepaja University;
- 3 бр. в Румъния, Lucian Blaga University of Sibiu;
- 2 бр. в Италия, University of Pavia;
2.2.2 Едномесечни – 2 бр.:
- 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;
- 1 бр. в Румъния, Lucian Blaga University of Sibiu;

 

За контакти и допълнителна информация: 

 

Йорданка Димитрова, координатор "Специализации и мобилности" за проект EDUTransform, тел. 0882164660, ел. поща: foreign_students@ue-varna.bg

Мирослава Иванова, водещ координатор на проект EDUTransform, тел. 0882164787, ел. поща: miraivanova@ue-varna.bg 

29 апр 2022Подобни