Икономически университет – Варна

Покана за участие в обучениe в направление „Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform
 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОРГАНИЗИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
 
Уважаеми членове на академичния състав на Икономически университет – Варна,
 
Представяме на Вашето внимание предстояща възможност за участие в обучение в област „Чуждоезикови умения“ (английски език), организирано и финансирано в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform.
 
  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТО:
Продължителност на обучението: 24 академични часа;
Място и форма на провеждане: Икономически универститет - Варна, присъствена форма;
 
Тема „Подобряване на комуникативните умения на чужд език“ (английски език) 
Брой групи: 1 група от 7 души максимум;
Период на провеждане: 07.06.2022 г. – 30.06.2022 г. ст. преп. Свилен Илиев. Анотация и подробен график на обучението.
 
  1. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА:
  1. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Срок за подаване на заявления: 02.06.2022 г., 24:00 ч.
Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg
Включването ви в обучение ще бъде потвърдено. 
За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“
                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform
 

30 май 2022Подобни