Икономически университет – Варна

Списък на недопуснатите кандидати за обучители в област на обучение: "Чуждоезикови умения" в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002

СПИСЪК 

на НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за обучители в област на обучение: "Чуждоезикови умения" в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучители, отразено в протокол № 1 от 05.04.2022г., съгласно раздел II Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучители, Комисията реши:

I. На основание раздел II, т. 6 от Методиката, комисията недопуска до участие следните кандидати поради административно несъответствие:

  1. Маргарита Генова - Неподадено заявление, поради което комисията не разполага с информация за оценка и класиране по общите и специфични изисквания. 

II. На основание  раздел II, т. 6, комисията дава срок от пет работни дни на недопуснатите кандидати за отстраняване на пропуските в подадената документация.

Председател на комисията: 
Доц. д-р Божидар Чапаров, 
Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002

 

05 апр 2022Подобни