Икономически университет – Варна

Нова бакалавърска специалност "Data Science" с прием за учебната 2022/23 година в Икономически университет – Варна

Академичният съвет на Икономически университет – Варна на 4.02.2022 г. утвърди учебната документация – учебен план и квалификационна характеристика, на специалност „Data Science“ за образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“, редовна форма на обучение. Тя е разработена съвместно от три висши училища – ИУ – Варна, ШУ „Епископ К. Преславски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на Дейност 1. по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“.

”Data Science” е с 4-годишен курс на обучение в 8 семестъра в Професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“. План-приемът за първата 2022/2023 година е за 15 студенти в Икономически университет – Варна, а преподавателският състав е от трите висши училища.  Тя е в платена форма на обучение, като първите 2 семестъра се финансират от проекта. Учебният план съдържа общо 42 дисциплини: 28 за Икономически университет – Варна; 7 дисциплини – Шуменски университет и също 7 дисциплини – ВВМУ.

Обучението по специалността ще се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии. Учебният план е съставен при отчитане мнението на потребители на кадри, на студенти и предвид добрите образователни практики по предлагане на аналогични учебни програми в България и в чужбина. Целта е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на организацията, администрирането, интегрирането на данни, извършване на интелигентни бизнес анализи и извличане на нови знания от данните. Сред дисциплините, които ще се изучават, са: "Изкуствен интелект", "Интернет на нещата", "Облачни технологии", "Големи данни",  "Криптиране и защита на данни". Програмата по „Data Science” ще подготвя квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на информатици, специалисти в разработката на анализите на данни; (3) създават и прилагат съвременни ИТ  решения; (4) мислят креативно, анализират бизнес и информационни процеси.

Проектът №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ стартира през месец юли 2021 г. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бенефициент е Икономически университет – Варна, а партньорски висши училища са: Технически университет – Варна, Висшето военноморско училище “Никола Й. Вапцаров” и Шуменският университет “Епископ К. Преславски”.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и въведени във висшите училища – партньори още 3 учебни програми (специалности):

1. ”Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол” –  ОКС „магистър“, редовна форма, 1,5-годишен курс на обучение, 3 семестъра. Професионални направления: 4.6 Информатика и компютърни науки и 5.3 Комуникационна техника и технологии. Прием: Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

2. ”Уеб дизайн и сигурност“ – ОКС „магистър“, редовна форма, 1,5-годишен курс на обучение, 3 семестъра. Професионални направления:  4.6 Информатика и компютърни науки и 5.3 Комуникационна техника и технологии. Прием: Шуменски университет „Епископ К. Преславски“.

3. „Съвременни системи в земеделието“ – ОКС „магистър“, редовна форма, 1,5-годишен курс на обучение, 3 семестъра. Професионални направления: 3.8 Икономика, 5.1 Машинно инженерство и 5.13 Общо инженерство. Прием: Технически университет – Варна, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“.

07 фев 2022Подобни