Икономически университет – Варна

Семестриални такси за чуждестранни граждани

 

Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър"

 

ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

 

Чуждестранни учащи се заплащат такси както следва:

  • Кандидатстващи по условията и реда, установени за български граждани, заплащат такси като за български граждани.
  • Чуждестранни учащи се по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование - 1500 евро.
  • Чуждестранни учащи се с двойно гражданство, едното от които е българско, по смисъла на чл. 95, ал. 10 от Закона за висшето образование - 750 евро.