Икономически университет – Варна

Кандидати, завършили чуждестранни висши училища

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" имат и кандидатите, придобили ОКС "бакалавър" в чуждестранни висши училища, които са имали по учебен план не по-малко от 180 кредита при срок на обучение 3 години или не по-малко от 240 кредита при срок на обучение 4 години. За придобиване на ОКС "магистър" следва да са изпълнени изискванията на ЗВО за минимален брой от 300 кредити по учебен план сумарно за двете ОКС.

Кандидатите, завършили чуждестранни висши училища могат да кандидатстват единствено, ако са преминали през процедурата за признаване на придобито висше образование по реда на Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Признаването на завършеното висше образование в ИУ-Варна се извършва по реда, предвиден в Правилата на ИУ-Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Документите за признаване, следва да бъдат депозирани от кандидата преди началото на съответния етап на приема в отдел "Международно сътрудничество". Депозирането на документите за признаване като време следва да бъде съобразено с необходимия срок за приключване на процедурата по признаване, предвиден в същите правила.

Записването на кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища се извършва след решение на АС за признаване на придобитото образование и при представяне на уведомително писмо, съгласно Правилата на ИУ-Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.