Икономически университет – Варна

НП "Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация"

 

Уважаеми колеги,

Предстои разпределение на средствата получени по Национална програма «Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация».

Средствата ще бъдат разпределени по приетите Вътрешни правила за организация на работната заплата и Методика за определяне разпределението на средствата за допълнителни трудови възнаграждения и награди за авторство или съавторство на научни публикации в издания, реферирани или индексирани в световните бази данни Scopus и/или Web of Science.

За да бъдат изплатени допълнителни възнаграждения и награди публикациите трябва да отговарят на изискванията в чл. 16 от горепосочените правила, едно от които е да са свободно споделени в Националното хранилище за отворен достъп до научна информация, поддържано от НАЦИД или в международни хранилища, отговарящи на стандартите на Европейския облак за отворена наука и на Open AIRE. За тази цел е предоставена възможност  авторите да споделят информация за собствените си трудове чрез индивидуални профили и да публикуват пълнотекстови файлове в платформата BGPOS.

Във връзка с това е необходимо:

  1.  в срок до 2.11.2022 г. да полълните в регистър «Публикации» всички Ваши публикации до момента, като приоритетно попълните тези, видими в базите Scopus и/или Web of Science.
  2. в срок до 10.11.2022 г. да публикувате научните си трудове, за които желаете да Ви въдат изплатени допълнителни възнаграждения и награди, в платформата BPOS. (Български портал за отворена наука).

 

Средствата за допълнителни възнаграждения и награди ще бъдат разпределени само между авторите, изпълнили изискванията на Националната програма.

По въпроси, свързанис ORCID номера, който се изисква за регистрация в BPOS може да се свържете с г-жа Елисавета Маринова. (библиотека, Информационно-библиографски сектор).