Икономически университет – Варна

Преустановява се присъственият учебен процес в Икономически университет – Варна, считано от 21.10.2021 г.

Със заповед на Ректора № РД 14-147/20.10.2021 г., считано от 21.10.2021 г., се преустановява присъственият и се преминава към неприсъствен електронно базиран учебен процес в Икономически университет – Варна за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение за срока на извънредната епидемична обстановка.

В платформата еLearn за всяка дисциплина (лекции и упражнения) ще бъде публикуван линк за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.) за провеждане на учебните занятия в съответствие с обявеното седмично разписание. Участието в учебните занятия ще се осъществява чрез използване на университетски акаунт и включена камера.

Текущият контрол по дисциплините ще се провежда със средствата на платформата еLearn и/или системата „Тестов център“, включително и чрез използването на софтуер за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.).

Преподавателите ще провеждат онлайн седмичните си консултации съобразно оповестените на интернет страницата на ИУ – Варна часови периоди. В профила на всеки преподавател ще бъде публикуван линк за връзка с него в часовете за консултации.

Провеждането на всички изпити (неположени от минали учебни години, приравнителни, по индивидуален план и др.) за студентите от всички ОКС и форми на обучение ще се осъществява онлайн. Указанията за дистанционното провеждане на изпитите ще бъдат публикувани в курса по съответната дисциплина в платформата за е-обучение.

Изпитите за докторантски минимуми, както и заседанията на научни журита, в т.ч. за придобиване на ОНС и за заемане на академични длъжности, ще се провеждат онлайн чрез видеоконферентна връзка.

Заседанията на колективните органи на управление в ИУ – Варна, в т.ч. факултетни и катедрени съвети, както и заседанията на редколегии, атестационни,  постоянни комисии и работни групи определени със заповед, ще се провеждат неприсъствено чрез използването на софтуер за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.).

При обслужването на студенти и докторанти в съответните административни офиси няма да се допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.

Преустановява се провеждането  на  конферентни  мероприятия,  семинари и други събития в присъствена форма.

Всички работници и служители от администрацията в ИУ – Варна ще работят присъствено при стриктно спазване на въведените със заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-856/ 19.10.2021 г.

20 окт 2021


Тагове

Подобни