Икономически университет – Варна

Мобилни и уеб технологии

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Информатика и компютърни науки

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Начална година: 2023

Специалност „Мобилни и уеб технологии“ има за цел подготовка на висококвалифицирани специалисти в професионално направление „Информатика и компютърни науки“. Завършилите четиригодишния курс на обучение получават образователна и квалификационна степен „бакалавър“. Учебният план е съобразен със съвременните тенденции и постоянно нарастващото търсене на специалисти в областта на мобилните и уеб технологии. Основата за изграждане на теоретични и практически познания в сферата на информационните технологии се полага с изучаването на базови специални дисциплини като компютърни архитектури, компютърни мрежи и комуникации, операционни системи, бази от данни, езици за програмиране, проектиране на информационни системи, управление на ИТ проекти, визуално програмиране с Java. През трети и четвърти курс от своето обучение студентите имат възможност да задълбочат и усъвършенстват своите компетентности в мобилните и уеб технологии чрез изучаване на специализиращи дисциплини като уеб технологии, програмиране с JavaScript, .NET технологии, сървърно програмиране, хибридни и нейтив мобилни приложения, облачни технологии и др. В зависимост от интересите си, обучаващите се по специалността могат да предпочетат някои от предлаганите изборни дисциплини като: уеб базирани системи за управление на съдържанието с отворен код, адаптивен уеб дизайн, автоматизирано софтуерно тестване, разработване на игри, интегриране на приложения, уеб технологии в реално време, криптография и защита, софтуерни технологии и др.

Лекциите и семинарните занятия се водят от квалифицирани преподаватели с опит в изграждането на системи, участие в научноизследователски проекти и експертно-консултантска дейност. За развитие на практически умения способстват различните групови и индивидуални проекти, тестове, казуси, симулации и задачи. Семинарните занятия се провеждат в отлично оборудвани компютърни зали и с използване на лицензионен софтуер. Изявените студенти имат възможност да участват в проект „ИТ мастър клас“, където получават възможност да работят по реални проекти съвместно с ментори от водещи ИТ компании в региона.

Професионалната реализация на завършилите бакалаври от специалност „Мобилни и уеб технологии“ е предимно като разработчици на мобилни и уеб системи, уеб и графични дизайнери, но получената квалификация позволява успешна кариера и като системни аналитици, специалисти по сигурност, администратори и разработчици на бази от данни, специалисти по проектиране, внедряване и развитие на информационни системи и др.

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по „Мобилни и уеб технологии“;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии.

 

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на мобилните, уеб технологиите и информатиката. Конкретното описание на професиите, за които се подготвят студентите, е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, към които е насочено обучението по специалността, са в следните насоки:

1. Изграждане на съвременни уеб базирани системи и мобилни приложения чрез:

 • методи за анализ, проектиране и моделиране;
 • съвременни езици, платформи и среди за разработка;
 • бази от данни;
 • мобилни и уеб технологии;
 • облачни технологии;
 • комуникационни и мрежови технологии;
 • „най-добри“ практики на проектирането и програмирането.

2. Системно администриране на базата на:

 • съвременни знания за компютърните архитектури, операционните системи и мобилни и уеб технологии;
 • умения за изграждане и конфигуриране на компютърни мрежи, работещи в Интернет среда;
 • прилагане на политики за сигурност и средства за защита.

 

 1. Обучение по специалност „Мобилни и уеб технологии“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления.

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на математиката и информатиката: Линейна алгебра и аналитична геометрия; Математически анализ; Дискретна математика; Въведение в информатиката; Компютърни архитектури; Операционни системи; Въведение в програмирането; Бази от данни; Обектноориентирано програмиране и др.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на проектирането и програмирането мобилни и уеб приложения: Програмиране и структури от данни; Уеб технологии, Визуално програмиране с Java; Проектиране на информационни системи; .NET технологии; Клиентско уеб програмиране; Мобилни приложения; Сървърно програмиране; Хибридни мобилни приложения; Сървърно МVC програмиране, Облачни технологии и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на умения за управлението и администрирането на уеб базирани и мобилни системи: Компютърни мрежи и комуникации; Администриране на компютърни мрежи; Адаптивен уеб дизайн; Оптимизация за търсещи машини; Софтуерни технологии, Криптография и защита на данните и др.

За ефективното формиране на знания и умения се използват разнообразни форми за обучение: практически занятия в компютърни лаборатории; решаване на казуси и задачи от практиката; разработване на курсови проекти; самостоятелни проучвания; екипна работа и др. Осигурен е достъп до съвременни софтуерни продукти по академичните програми на водещи ИТ фирми. Студентите се запознават с информационното осигуряване на бизнес и публични организации при провеждането на учебна практика през третата година от обучението си. Имат възможност да се включат в стажантски програми и международна студентска мобилност.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по информатика и компютърни науки. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „бакалавър“ по професионално направление „Информатика и компютърни науки“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 

 1. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Мобилни и уеб технологии” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на информатици, специалисти в разработката на мобилни и уеб технологии; (3) оползотворяват възможностите за ефективно създаване и прилагане на съвременните ИТ  решения; (4) мислят креативно и анализират бизнес и информационни процеси.

Завършилите специалност „Мобилни и уеб технологии“ могат да се реализират в публични и бизнес организации на следните позиции:

 • разработчици на приложения за мобилни устройства;
 • разработчици на уеб съдържание и мултимедия;
 • софтуерни разработчици;
 • системни анализатори;
 • приложни програмисти;
 • проектанти на мобилни и уеб системи;
 • проектанти и администратори на бази от данни;
 • системни администратори;
 • специалисти по компютърни мрежи и др.
 • специалисти по информационно осигуряване и информационна сигурност и др.

 

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Информатика“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на мобилните и уеб технологии, информатиката и ИТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в информатиката 1 9 Изпит 270 195 75
Компютърни архитектури 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Линейна алгебра и аналитична геометрия 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Операционни системи 2 8 Изпит 240 165 75
Въведение в програмирането 2 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Математически анализ 2 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Бази от данни 3 9 Изпит 270 195 75
Обектноориентирано програмиране 3 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Числени методи и алгоритми 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Общо за Фундаментални 91 2730 1815 915
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Програмиране и структури от данни 4 9 Изпит 270 195 75
Проектиране на информационни системи 5 8 Изпит 240 180 60
Уеб технологии 5 8 Изпит 240 165 75
Визуално програмиране с Java 5 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Компютърна графика 6 6 Изпит 180 120 60
Компютърни мрежи и комуникации 6 7 Изпит 210 135 75
.NET технологии 6 7 Изпит 210 135 75
Клиентско уеб програмиране 6 5 Изпит 150 90 60
Сървърно програмиране 7 8 Изпит 240 165 75
Мобилни приложения 7 8 Изпит 240 180 60
Облачни технологии 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Хибридни мобилни приложения 8 5 Изпит 165 90 75
Сървърно MVC програмиране 8 5 Изпит 135 75 60
Избираеми дисциплини (2) 8 10 Изпит 300 180 120
Общо за Специални 117 3510 2355 1155
Университетски специални
Дискретна математика 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 5145 2265


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 2 120 0 120
Административно-правно обслужване 5 3 90 60 30
Бизнес култура и традиции 6 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30