Икономически университет – Варна

Бизнес консултиране

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Дистанционно обучение, Дистанционно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2022

В процеса на обучение на студентите по специалността се акцентира както на придобиването на умения от тяхна страна за самостоятелни научни и практико-приложни  изследвания по проблеми, касаещи консултантската дейност, така и на практически умения, придобити в рамките на срещи с бизнеса и администрацията, работа в  екип и др. Обучението в специалност „Бизнес консултиране“ включва ефективни форми като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови проекти,  дебати, делови игри и други.

Подготовката на студентите в специалност „Бизнес консултиране” позволява да се реализират като:

 • ръководни кадри и експерти във фирми и организации от различни сфери на частния и публичния сектор на националното стопанство;
 • консултанти на самостоятелна практика
 • служители в консултантски фирми.

Завършилите специалност "Бизнес консултиране" познават спецификите на консултантската дейност в областта на мениджмънта, маркетинга, финансите, управленското счетоводство, управлението на качеството, интелигентните компютърните системи и др.

На студенти с практически опит, обучението по тази специалност позволява да получат допълнителни теоретични знания и практически умения при разработването на консултантски бизнес проекти и ги улеснява при избора на консултанти или консултантски компании, с които да партнират при конкретно възникнал проблем в тяхната организация.

I. Професионални знания и умения

Целта на обучението по магистърска специалност „Бизнес консултиране“ е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с консултирането  на  бизнеса. Подготовката по специалността в магистърска степен включва фундаментални и специализирани знания в консултантското обслужване на бизнеса и изграждането на практически умения. 

Основните знания, умения и компетенции, които трябва да осигури обучението по магистърска специалност „Бизнес консултиране“ се групират в следните насоки:

 • организиране на бизнес консултантската дейност;
 • диагностика на бизнеса;
 • проектно  управление;
 • консултиране в областта на качеството;
 • управление на взаимоотношенията с клиентите;
 • консултиране в областта на човешките ресурси;
 • управление на промяната в организациите;
 • диагностика на бизнеса и отчетност;
 • изработване на проучвания;
 • развитие на фирмената култура в компаниите и др.

II.Обучение по специалност „Бизнес консултиране“

Обучението по специалност „Бизнес консултиране“ се реализира в редовна (редовна-електронна) и дистанционна форма въз основа на настоящата квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми по конкретните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. Обучението е предназначена за завършилите висшето си образование в страната или в чужбина, за получаване на професионална квалификация по икономика.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

Съгласно националната и вътрешната нормативна уредба се дава възможност за завършване на образователна степен “магистър” на студенти завършили стопански науки и управление (СНУ), други направления и други области на висшето образование (ДНДО) и завършилите колеж от същото професионално направление “Икономика” (СПН), като срокът за обучение е съответно 2 (за СНУ) и 3 (за ДНДО и СПН) семестъра.

Формирането на предвидените знания, умения и компетенции по специалността, като цяло и за посочените групи, се осигурява чрез изучаване на система от подходящо структурирани в учебния план дисциплини, които са съобразени с особеностите на придобитите специалности и квалификации на групите.

Подготовката на завършилите специалности от стопански науки и управление (СНУ), други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН) се обучават по три специални дисциплини и осем специализиращи дисциплини, от които една е в изборен блок.

Специалните дисциплини включени в учебния план са:

 • Управление на качеството;
 • Управление на бизнес проекти;
 • Бизнес диагностика.

Специализиращи дисциплини включени в учебния план са:

 • Организация на бизнес консултантската дейност;
 • Счетоводство за мениджъри;
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти;
 • Ценови решения в бизнеса;
 • Кадрово консултиране;
 • Маркетингови проучвания;
 • Магистърски семинар;
 • Избираема дисциплина – една от Консултантска етика и фирмена култура или управление на промяната.

Подготовката на завършилите специалности от стопански науки и управление (СНУ), други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН) включва още 5 общоикономически фундаментални дисциплини, целящи изграждане и утвърждаване на завършена система от знания в областта на професионалната квалификация. Такива дисциплини са:

 • Икономикс;
 • Количествени методи;
 • Мениджмънт и маркетинг;
 • Въведение във финансите;
 • Теория на счетоводството.

В процеса на обучение на студентите по специалността се акцентира както на придобиването на умения от тяхна страна за самостоятелни научни и практико-приложни  изследвания по проблеми, касаещи консултантската дейност, така и на практически умения, придобити в рамките на срещи с бизнеса и администрацията, работа в  екип и др.

Обучението в специалност „Бизнес консултиране“ включва ефективни форми като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови проекти,  дебати, делови игри и други.

Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите-магистри се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

По време на обучението си в редовна-електронна форма, студентите имат достъп до учебни материални в платформата eLearn от сайта на Икономически университет – Варна.

По време на обучението си в дистанционна форма, студентите имат достъп до учебни материали в платформата Moodle.

Използвайки електронните платформи студентите, обучаващи се в редовно-електронна и дистанционна форма, разполагат с голям набор от учебни ресурси – електронни учебници и учебни помагала, мултимедийни презентации, хипервръзки, блогове и др. В обучението могат да се използват редица учебни дейности като анкети, речник, база от данни, урок, форум, чат и др.

Дистанционната форма е равнопоставена с редовната форма на обучение, като предоставя множество допълнителни предимства: мобилност, възможност за индивидуални темпове на подготовка, обучение в удобно за студента време без откъсване от работа, възможности за  интерактивност в обучението и др. Организацията на обучението на студентите в дистанционна форма по специалност “Бизнес консултиране” включва присъствени периоди, провеждани от съответния преподавателски екип. Те се равняват на 20% от аудиторната заетост, предвидена за редовната форма на обучение по съответната специалност в учебния план. Неприсъствената част от учебните занятия, предвидени в плана за редовна форма, при дистанционно обучение се провеждат под формата на: самоподготовка, синхронна и асинхронна комуникация с преподавателите, тестове, подготовка на курсови проекти и други. Задължителни за студента и преподавателя са консултациите чрез платформата Moodle, съставляващи 10% от аудиторната заетост, предвидена в учебния план за редовна форма на обучение по специалността.

III. Възможности за реализация

Подготовката на студентите в специалност „Бизнес консултиране” позволява да се реализират като:

 • ръководни кадри и експерти във фирми и организации от различни сфери на частния и публичния сектор на националното стопанство;
 • консултанти на самостоятелна практика
 • служители в консултантски фирми.

Завършилите тази специалност познават спецификите на консултантската дейност в областта на мениджмънта, маркетинга, финансите, управленското счетоводство, управлението на качеството, интелигентните компютърните системи и др.

На студенти с практически опит, обучението по тази специалност позволява да получат допълнителни теоретични знания и практически умения при разработването на консултантски бизнес проекти и ги улеснява при избора на консултанти или консултантски компании, с които да партнират при конкретно възникнал проблем в тяхната организация.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.

IV.  Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Бизнес консултиране“

В съответствие с Националната квалификационна рамка за учене през целия живот и определените дискриптори за нивата на образование, завършилите специалност „Бизнес консултиране” придобиват разнообразни ключови и професионални компетенции:

В процеса на обучение по специалност „Бизнес консултиране“, студентите придобиват конкретни методологични познания и формират умения в областта на диагностиката и моделирането на бизнес процесите, управлението на качеството, разработването и реализирането на бизнес проекти.

По-важните ключови компетенции, които придобиват магистрите завършили специалността са насочени към:

1) Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

2) Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

3) Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици.

4) Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на консултантското обслужване на бизнеса с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специални
Управление на качеството 9 5 Текуща оценка 150 138 12
Управление на бизнес проекти 9 5 Текуща оценка 150 138 12
Бизнес диагностика 10 5 Текуща оценка 150 138 12
Общо за Специални 15 450 414 36
Специализиращи
Счетоводство за мениджъри 9 8 Изпит 240 228 12
Организация на бизнес консултантската дейност 9 8 Изпит 240 225 15
Ценови решения в бизнеса 9 8 Изпит 240 225 15
Управление на взаимоотношенията с клиенти 9 6 Изпит 180 165 15
Кадрово консултиране 10 8 Изпит 240 228 12
Маркетингови проучвания 10 8 Изпит 240 225 15
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 240 234 6
Избираеми дисциплини (1)
 • Консултантска етика и фирмена култура
 • Управление на промяната
10 6 Текуща оценка 180 168 12
Общо за Специализиращи 60 1800 1698 102
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 90 2700 2562 138


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 84 6
Чужд език-немски 10 3 90 84 6
Чужд език-френски 10 3 90 84 6
Чужд език-руски 10 3 90 84 6
Чужд език-португалски 10 3 90 84 6
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти