Икономически университет - Варна

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

В специалност "Предприемачество и инвестиционен мениджмънт" в образователно-квалификационната степен "бакалавър" се подготвят квалифицирани професионалисти, които да:

 • да работят успешно в предприемачески и други организации  или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в/или управляващи реални активи, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове;
 • да работят успешно в структурите на публичната администрация;
 • да могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти;
 • да управляват ефективно поверените им ресурси от предприятията или на проекти за реални активи;
 • да намират ефективни решения за предприемачески инициативи;
 • да мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики,  да стартират и развият собствена предприемаческа инициатива.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:
Предприемачество
Управление на инвестиционния процес
Инвестиции и строителство
Строително проектиране и технологии

Избираеми дисциплини
Управление на публично-частните партньорства
Управление на качеството
Корпоративна социална отговорност
Софтуер за управление на инвестиционни проекти
Комуникации в предприемаческата дейност

Устройство на територията
Управление на предприятието
Управление на човешките ресурси

Избираеми дисциплини
Благоустройство
Устойчиво строителство
Стандартизация в строителството
Съдебни експертизи

Местно управление и самоуправление
Логистичен мениджмънт
Ценообразуване в инвестиционния процес

Избираеми дисциплини

Европейски фондове и проекти
Търгове и конкурси в строителството
Организационно поведение и култура
История на бизнеса


Финансиране на инвестиционни проекти
Бизнес оценяване
Иновационен мениджмънт
Спецсеминар

Студентите се дипломират чрез защита на дипломна работа или се явяват на комплексен държавен изпит и след положителни резултати получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "икономика", специалност "Предприемачество и инвестиционен мениджмънт".

Какво може да се работи след завършване?

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като:

 • мениджър на предприемаческа организация, дирекция, отдел, звено и др.;
 • мениджър на инвестиционни проекти в предприемаческа организация или публична институция;
 • аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и други по управление на персонала, по управление на инвестиционна дейност, по управление на инвестиционни проекти; по ценообразуване (ценовик); по логистика (логистик);
 • експерт в предприемаческа организация,  публична институция,  отдел, звено и др.  по публично-частни партньорства,  по провеждане на търгове и конкурси, по  управление  на инвестиционни проекти, по управление на реални активи;
 • икономист в предприемаческа организация или публична институция;
 • лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на  лиценз от оторизиран за целта орган).

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт”;
 • да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършване на обучението си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

II. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с  предприемачество и инвестиционния мениджмънт. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

 1. Диагностика на бизнес средата с цел:
 • адаптиране на предприемаческите организации към факторите от обкръжаващата среда;
 • въздействие върху микрообкръжението на  предприятията в инвестиционния процес;
 • анализ на силните и слабите страни на предприятията;
 • разработване на конкурентни предприемачески стратегии за развитие.

      2. Анализ и разработване на предприемачески инициативи чрез:

 • оценяване, избор и реализация на адекватни бизнес решения от предприемаческите организации;
 • планиране и реализация на предприемачески инициативи от предприятията;
 • управление на проекти за реални активи от предприятията;
 • управление на човешките ресурси в предприемаческите организации;
 • управление на участието на предприятията в инвестиционния процес в обществени поръчки;
 • управление на финансовото състояние на предприемаческите организации.

 

III. Обучение по специалност „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: икономиката, управлението, финансите, маркетинга, приложната математика, информатиката, счетоводството, статистиката, правото.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на предприемачеството и инвестиционния мениджмънт, като:  предприемачество, управление на инвестиционния процес, инвестиции и строителство, устройство на територията, управлението  на предприятията, местно управление и самоуправление и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на професионални бизнес компетенции, като: управление на публично-частните партньорства, ценообразуване в инвестиционния процес,  управление на човешките ресурси, логистичен мениджмънт, финансиране на инвестиционни проекти, оценяване на бизнеса, иновационен мениджмънт и др.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от предприемачески предприятия, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри  и други. Студентите изучават предприятията на място под формата на учебна практика през третата година от обучението си.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Р България.

 

IV. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт” е да подготви квалифицирани професионалисти, които:

 • да работят успешно в предприемачески и други организации  или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в/или управляващи реални активи, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове;
 • да работят успешно в структурите на публичната администрация;
 • да могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти;
 • да управляват ефективно поверените им ресурси от предприятията или на проекти за реални активи;
 • да намират ефективни решения за предприемачески инициативи;
 • да мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики,  да стартират и развият собствена предприемаческа инициатива.

Студентите, завършили  специалност „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“  могат да се реализират на  следните позиции:

 • мениджър на предприемаческа организация, дирекция, отдел, звено и др.;
 • мениджър на инвестиционни проекти в предприемаческа организация или публична институция;
 • аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и други по управление на персонала, по управление на инвестиционна дейност, по управление на инвестиционни проекти; по ценообразуване (ценовик); по логистика (логистик);
 • експерт в предприемаческа организация,  публична институция,  отдел, звено и др.  по публично-частни партньорства,  по провеждане на търгове и конкурси, по  управление  на инвестиционни проекти, по управление на реални активи; 
 • икономист в предприемаческа организация или публична институция;
 • лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на  лиценз от оторизиран за целта орган).

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на други лица с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на предприемачеството и инвестиционния мениджмънт с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Предприемачество 4 9 Изпит 270 195 75
Управление на инвестиционния процес 5 9 Изпит 270 195 75
Строително проектиране и технологии 5 6 Изпит 180 120 60
Инвестиции и строителство 5 9 Изпит 270 210 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Управление на човешките ресурси 6 7 Изпит 210 135 75
Устройство на територията 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на предприятието 6 6 Изпит 180 105 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Местно управление и самоуправление 7 8 Изпит 240 180 60
Логистичен мениджмънт 7 8 Изпит 240 180 60
Ценообразуване в инвестиционния процес 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Бизнес оценяване 8 5 Изпит 150 75 75
Спецсеминар (по специализации) 8 5 Изпит 150 75 75
Иновационен мениджмънт 8 5 Изпит 150 90 60
Финансиране на инвестиционни проекти 8 5 Изпит 150 75 75
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-немски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-английски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30