Икономически университет – Варна

Младежка инициатива: "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г."

Младежка инициатива: "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г." се осъществява от Университетски център по медиация (УЦМ) на ИУ-Варна с финансовата подкрепа на Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

Периодът на изпълнение е от 01.04.2021 г. до 30.10.2021 г.

Първият в страната Университетски център по медиация е открит на 6.10.2020 г. в Икономически университет – Варна. Икономически университет – Варна счита за изключителна чест и отговорност ролята си на пионер в популяризирането на медиацията във висшето образование, за създаване на хармонична среда чрез методите на медиацията, както и изграждане връзката между училище и университет чрез мостовете на медиацията като така ще обогати живота в академичните среди.

Културата на общуване с методите на медиация е не само с оглед превенция на конфликти, тя надгражда умения за общуване, водене на преговори, увереност за професионална реализация. Именно това е нужно за по-добрата адаптация на завършващите студенти към пазара на труда и успешна професионална реализация.  

Медиацията е необятна и по отношение на себеразвитието, тя дава възможност човек да се изгражда, стъпвайки на различни, здрави ценности.

Образованието е сред най-значимите области, в които има сериозни последствия, ако конфликтите на бъдат управлявани. Това е сферата, в която се поставя началото на всеки прогрес и всяка нова култура, и ако ние се справим добре, ще имаме създадени медиатори във всички обществени сфери.

Основните дейности, които са предвидени за изпълнение на Младежка инициатива: "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г." са:

  • Създаване на електронна страница за медиация във висшето образование, чрез която ще се популяризира възможността за решаване на спорове между субекти в образователната сфера, ще се повиши доверието в медиацията като ефективен способ за решаване на спорове.
  • Разпространяване на информация за медиацията чрез електронни и печатни информационни материали.
  • Организиране на две работни срещи съвместни събития с представители на висши училища с цел популяризиране на концепцията за медиация във висшето образование.
  • Разширяване на приложението на медиацията в сферата на образованието на различни образователни нива и осъществяване на връзка между средното и висше образование посредством уебинари и уъркшопове.
  •  Създаване на умения у младите хора за водене на преговори с методите на медиацията и пренасянето им по естествен път в бъдещата икономическа професия в т.ч.  провеждане на безплатни симулации и демонстрации на медиация при спорове в нарочни ситуации.

Тук може да следите новини свързани с изпълнението на проекта.

Тук може да следите събития, които ще се организират по проекта.

Екип за организация и управление, координати за контакт


инж. Мариана Николова

инж. Мариана Николова

Изработка на интеренет страница на УЦМ

68

0882164814

webmaster@ue-varna.bg

Милена Комитска

Милена Комитска

Член на екип

Информационен център, Студентска улица

0882164656

pr_office@ue-varna.bg

Бетина Минкова

Бетина Минкова

Бетина Минкова

Член на екип - студент 2 курс, спец. "Международни икономически отношения"