Икономически университет – Варна

Младежка инициатива: "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г."

Младежка инициатива: "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г." се осъществява от Университетски център по медиация (УЦМ) на ИУ-Варна с финансовата подкрепа на Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

Периодът на изпълнение е от 01.04.2021 г. до 30.10.2021 г.

Първият в страната Университетски център по медиация е открит на 6.10.2020 г. в Икономически университет – Варна. Икономически университет – Варна счита за изключителна чест и отговорност ролята си на пионер в популяризирането на медиацията във висшето образование, за създаване на хармонична среда чрез методите на медиацията, както и изграждане връзката между училище и университет чрез мостовете на медиацията като така ще обогати живота в академичните среди.

Културата на общуване с методите на медиация е не само с оглед превенция на конфликти, тя надгражда умения за общуване, водене на преговори, увереност за професионална реализация. Именно това е нужно за по-добрата адаптация на завършващите студенти към пазара на труда и успешна професионална реализация.  

Медиацията е необятна и по отношение на себеразвитието, тя дава възможност човек да се изгражда, стъпвайки на различни, здрави ценности.

Образованието е сред най-значимите области, в които има сериозни последствия, ако конфликтите на бъдат управлявани. Това е сферата, в която се поставя началото на всеки прогрес и всяка нова култура, и ако ние се справим добре, ще имаме създадени медиатори във всички обществени сфери.

Основните дейности, които са предвидени за изпълнение на Младежка инициатива: "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г." са:

  • Създаване на електронна страница за медиация във висшето образование, чрез която ще се популяризира възможността за решаване на спорове между субекти в образователната сфера, ще се повиши доверието в медиацията като ефективен способ за решаване на спорове.
  • Разпространяване на информация за медиацията чрез електронни и печатни информационни материали.
  • Организиране на работна среща с представители на висши училища в гр. Варна с цел популяризиране на концепцията за медиация във висшето образование.
  • Разширяване на приложението на медиацията в сферата на образованието на различни образователни нива и осъществяване на връзка между средното и висше образование посредством уебинар.
  •  Създаване на умения у младите хора за водене на преговори с методите на медиацията и пренасянето им по естествен път в бъдещата икономическа професия в т.ч.  провеждане на безплатни симулации и демонстрации на медиация при спорове в нарочни ситуации.

27.10.2021, В ИУ – Варна се реализира заключителното събитие за младежка инициатива "Медиацията във висшето образование – новата култура на комуникация в 2021 г.", сайт на ИУ - Варна

21.10.2021 г., ИУ – Варна кани на заключителното събитие от младежката инициатива „На фокус: Медиацията във висшето образование – новата култура на комуникация в 2021 г.“, https://varnanovini.bg.

19.10.2021 г., Заключително събитие за младежка инициатива "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г.", сайт на ИУ - Варна

17.09.2021 г., Проведена работна среща на тема "Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021г.", сайт на ИУ - Варна.

14.09.2021 г., Организират работна среща за медиацията във висшето образование във Варна, https://www.varna24.bg/.

14.09.2021, Организират работна среща за медиацията във висшето образование, http://live.varna.bg.

14.09.2021 г., Организират работна среща за медиацията във висшето образование, Официален сайт на Община Варна.

01.09.2021 г., Работна среща с представители на висши училища в гр. Варна на тема "Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г.", сайт на ИУ - Варна.

01.04.2021 г., Университетски център по медиация стартира нов проект "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г.", сайт на ИУ - Варна.

Проведена работна среща на тема "Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021г." с представители на висшите учлища в гр. Варна. на 17.09.2021 г.


Проведено събитие (уебинар) със студенти от ИУ Варна  на тема „ Медиация в университета - най-често задаваните въпроси “ на 14.10.2021 г.


Проведено заключително събитие за младежка инициатива "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г." на 27.10.2021 г.


Проведено анкетно проучване. Основните резултати получени от отговорите на 100 респондента - ученици, студенти, преподаватели и служители от ИУ – Варна се изразават в следното:  от анкетираните 99 % знаят какво е медиация, но само 39 % са участвали в процедура по медиация; към медиатор са готови да се обърнат 87 % от анкетираните; единодушно всички анкетирани посочват, че умението за общуване и емоционалната интелигентност са съществени компетенции, които трябва да се развиват у младите хора.Благодарение на резултатите от анкетата са очертани приоритетните задачи за следващата 2022 година пред Университетски център по медиация, така че медиацията да се разглежда не само като процедура, а като едно широко понятие на култура и превенция.


Създадената интернет страница на Университетски център по медиация (УЦМ) при ИУ – Варна, чрез която се популяризира възможността за решаване на спорове между субекти в образователната сфера и се повишава доверието в медиацията като ефективен способ за решаване на спорове. Всеки, който желае може да се запознае с публикуваната информация на страницата на УЦМ за целите, дейностите, процедурата по медиация, всички необходими документи и друга полезна информация от следния линк: https://ue-varna.bg/bg/p/8578


Кратък наръчник  „Медиацията във висшето образование“ с автори  доц. д-р Андрияна Андреева, Лиляна Савова, Венета Иванова и гл. ас. д-р Диана Димитрова. Наръчникът ще бъде предоставен безплатно в библиотеките на висшите училища и на училищата в гр. Варна, така че да се постави мостът между средно и висше образование за една нова култура на общуване.

Екип за организация и управление, координати за контакт


инж. Мариана Николова

инж. Мариана Николова

Изработка на интеренет страница на УЦМ

68

0882164814

webmaster@ue-varna.bg

Милена Комитска

Милена Комитска

Член на екип

Информационен център, Студентска улица

0882164656

pr_office@ue-varna.bg

Бетина Минкова

Бетина Минкова

Бетина Минкова

Член на екип - студент 2 курс, спец. "Международни икономически отношения"