Икономически университет – Варна

Студентски прояви

Студентска научна конференция "ТЪРГОВИЯ 2020"

Конференцията продължава създадената от Университета и катедрите традиция за ежегодно организиране на научни прояви с участието на студентите, като преглед на студентската научна дейност. Планирането и организирането на научния форум е израз на дългосрочно стратегическо планиране, внимателно и отговорно обмисляне на тематична структура, обхват и съдържание на научната проява и ангажиране на студентите с академичната политика за качество на научно-образователната дейност в университета. Конференцията се организира от 2014 г. и през 2019 г. се проведе нейното VI-то издание.

Научни направления:

  • Значение на търговията за местната икономика;
  • Роля на търговските вериги в националното стопанство;
  • Търговията и дългосрочното икономическо развитие;
  • Роля на търговията за сигурността на потреблението;
  • Съвременни търговски технологии;
  • Електронна, мобилна и омниканална търговия.

Научните разработки на студентите се публикуват в сборник материали от студентска научна конференция на катедра “Икономика и управление на търговията” на цифров носител CDR с ISSN 2367-8070 (2015, 2016, 2017, 2018 г.), като сборникът от първата конференция е с присъединен ISBN (публикуван и разпространен на цифров носител с ISBN 978-619-190-010-7, издателство “Славена”, 2014 г.). Сборникът CDR се предоставя на всеки един от участниците, като копия се депозират в университетската библиотека и чрез механизма на библиотечния обмен достигат до партньорите на ИУ-Варна.

През 2019 г. научният форум се организира и с подкрепата на Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъща на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност под входящ номер на проекта № НПК-242/2019.