Икономически университет – Варна

Дипломиране

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Финанси". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Финанси". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Финанси".

Резултати от държавен изпит - спец. Финанси (РО) - 26.06.2024 г.

Резултати от държавен изпит - спец. Финанси (ДО) - 26.06.2024 г.

Резултати от държавен изпит - спец. ССЗ - 26.06.2024 г.

Резултати от държавен изпит - спец. ЗиО - 26.06.2024 г.

 

ГРАФИК ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА СПЕЦ. „ФИНАНСИ“
Дата на защита: 26.06.2024 г. (сряда)
Час: 10:30 ч.
Зала: 1-220

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. „Финанси“, спец. „Социална сигурност и застраховане“ и спец. „Застраховане и осигуряване“
Дата: 26.06.2024 г.

I. Разпределение на студентите по зали:
1) Начален час 11:00 ч.
- ОКС „Бакалавър“, спец. „Финанси“ – РЕДОВНО обучение
Моля, проверете изпитната си зала в горния линк! 

2) Начален час 14:00 ч.
- ОКС „Бакалавър“, спец. „Финанси“ – ДИСТАНЦИОННО обучение
- ОКС „Бакалавър“, спец. „Социална сигурност и застраховане“
- ОКС „Бакалавър“, спец. „Застраховане и осигуряване“
Моля, проверете изпитната си зала в горните линкове!

II. Студентите, които не намират своя факултетен номер в списъците по-горе следва НЕЗАБАВНО да се свържат с инспектор учебна дейност на катедра „Финанси“. Те ще бъдат разпределени по зали допълнително, ако са изпълнени изискванията за допускането им до държавен изпит.

III. Допълнителни указания:
1) Студентите влизат в изпитните зали 10 минути преди обявения начален час на изпита;
2) При влизане в изпитните зали студентите представят студентска книжка или друг документ за самоличност;
3) Студентите могат да носят два празни бели листа формат А4 (за чернова), химикал или молив, справочник “Финансови формули и таблици” и непрограмируем калкулатор. Приканваме студентите да не носят друг излишен личен багаж;
4) Студентите могат да се откажат от оценката си, ако е различна от Слаб (2). За целта тези студенти се явяват лично в кабинет 123А между 13:30 и 14:00 ч. (за изпит с начален час 11:00 ч.) и между 16:15 и 16:30 ч. (за изпит с начален час 14:00 ч.), като носят валиден български документ за самоличност. На студентите, които се откажат от оценката си, се отбелязва оценка "Слаб (2)" в протокола;
5) Окончателните резултати се обявяват на 26 юни 2024 г. след 18:00 часа в интернет сайта на ИУ-Варна, на страницата на катедра “Финанси” (секция „Дипломиране“);
6) Препоръчваме ви да се запознаете предварително с Указанията за провеждане на комплексен държавен изпит в електронна форма по специалностите, водени от катедра „Финанси” при ИУ-Варна.

Указания за дипломиране

Указания за държавен изпит

Указания за дипломни работи

 
Срокове за представяне на идеен проект за дипломна работа:
до 31 януари – за явяващите се на юнска сесия
до 30 април – за явяващите се на септемврийска сесия
до 31 октомври – за явяващите се на януарска сесия

 

Срокове за подаване на молба за назначаване на научен ръководител:
от 1 до 10 март – за явяващите се на юнска сесия
от 1 до 10 май – за явяващите се на септемврийска сесия
от 1 до 10 ноември – за явяващите се на януарска сесия

 

Краен срок за качване на дипломни работи в E-learn:

17 юни 2024 г.

Резултати от държавен изпит - спец. БМ - 26.06.2024 г.

Резултати от държавен изпит - спец. ФИ - 26.06.2024 г.

 

ГРАФИК ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА СПЕЦ. „ФИНАНСИ И ИНОВАЦИИ“
Дата на защита: 26.06.2024 г. (сряда)
Час: 10:00 ч.
Зала: 1-220

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. „БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ“ и спец. „ФИНАНСИ И ИНОВАЦИИ“
Дата: 26.06.2024 г.
Начален час 11:00 ч.

I. Разпределение на студентите по зали:
- ОКС „Магистър“, спец. „Банков мениджмънт“
- ОКС „Магистър“, спец. „Финанси и иновации“
Моля, проверете изпитната си зала в горните линкове! 

II. Студентите, които не намират своя факултетен номер в списъците по-горе следва НЕЗАБАВНО да се свържат с инспектор учебна дейност на катедра „Финанси“. Те ще бъдат разпределени по зали допълнително, ако са изпълнени изискванията за допускането им до държавен изпит.

III. Допълнителни указания:
1) Студентите влизат в изпитните зали 10 минути преди обявения начален час на изпита;
2) При влизане в изпитните зали студентите представят студентска книжка или друг документ за самоличност;
3) Студентите могат да носят два празни бели листа формат А4 (за чернова), химикал или молив, справочник “Финансови формули и таблици” и непрограмируем калкулатор. Приканваме студентите да не носят друг излишен личен багаж;
4) Студентите могат да се откажат от оценката си, ако е различна от Слаб (2). За целта тези студенти се явяват лично в кабинет 123А между 13:30 и 14:00 ч., като носят валиден български документ за самоличност. На студентите, които се откажат от оценката си, се отбелязва оценка "Слаб (2)" в протокола;
5) Окончателните резултати се обявяват на 26 юни 2024 г. след 18:00 часа в интернет сайта на ИУ-Варна, на страницата на катедра “Финанси” (секция „Дипломиране“);
6) Препоръчваме ви да се запознаете предварително с Указанията за провеждане на комплексен държавен изпит в електронна форма по специалностите, водени от катедра „Финанси” при ИУ-Варна.
 

Указания за дипломиране

Указания за държавен изпит

Указания за дипломни работи

 
Срокове за представяне на идеен проект за дипломна работа:
до 31 януари – за явяващите се на юнска сесия
до 30 април – за явяващите се на септемврийска сесия
до 31 октомври – за явяващите се на януарска сесия

 

Срокове за подаване на молба за назначаване на научен ръководител:
от 1 до 10 март – за явяващите се на юнска сесия
от 1 до 10 май – за явяващите се на септемврийска сесия
от 1 до 10 ноември – за явяващите се на януарска сесия

 

Краен срок за качване на дипломни работи в E-learn:

17 юни 2024 г.

Тържествена промоция Випуск 2024.......

 

Тогите ще се получават срещу подпис в каб. 123-а от......

 

Връщането на тогите ще бъде след.........в каб. 123-а.