Икономически университет – Варна

Уебстраницата на проект ESSENCE е вече достъпна

Проектът ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) цели да подобри възможностите за намиране на работа от страна на студентите чрез стимулиране развитието на меки умения. Целта на проекта е студентите да се реализират максимално на работния пазар като им се предлагат пътеки за професионално развитие, които надграждат структурираното университетско обучение.

Уебстраницата на проекта ESSENCE е вече достъпна онлайн (http://projectessence.eu/), като предоставя информация за целите, дейностите и резултатите от проекта. Платформата ще съдържа цялата информация по проекта, продукти и резултати.

Платформата с образователни ресурси на свободен достъп, разработена от IWS (Internet Web Solutions), ще бъде постоянно обновявана от партньорите по проекта по време на изпълнението му.

Уебстраницата на проекта ESSENCE е достъпна на седем езика (английски, полски, хърватски, италиански, латвийски, български и испански) и се състои от няколко раздела.

Основните раздели на уебстраницата са следните:

НАЧАЛО: Разделът въвежда ползвателите на платформата като очертава четири основни резултата от проекта:

  • Платформа с образователни ресурси
  • Ключови меки умения
  • Инструменти
  • Насоки

ПРОЕКТ: Чрез развиване на меки умения у студентите, проектът ESSENCE цели да увеличава възможностите им за намиране на работа. Проектът се стреми в пълна степен да приобщава студентите към пазара на труда, като им предлага варианти за професионално развитие, които надграждат заложените в традиционното висше образование. Курсовете, предлагани по проекта ESSENCE, отговарят на изискванията на предприемачи и корпорации и развиват тези меки умения, които са най-търсените от работодателите.

ПАРТНЬОРИ: Разделът описва партньорите по проект ESSENCE.

ПЛАТФОРМА С ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП: Проектът ESSENCE ще създаде своя платформа с образователни ресурси на свободен достъп, преведена на 7 езика, за да се достигне до различни международни целеви групи: както студенти, обучители и преподаватели в сферата на заетостта, така и бизнес консултанти с голям опит в областта на човешките ресурси и връзките с обществеността, наред с предприемачи и директори на компании.

КЛЮЧОВИ МЕКИ УМЕНИЯ: Интелектуален резултат 2 цели да осъществи връзката между меките умения и по-добрите възможности за намиране на работа. Определят се меките умения, най-желани от страна на работодателите в ЕС. Това ще се извърши чрез анализ на източниците и основно проучване (100 въпросника, изпратени до компании от частния сектор и до бизнес асоциации) и последващо определяне на 4-5 меки умения, най-желани по отношение на кандидатите за работа. Проектът ESSENCE е специфичен отговор на нуждите на пазара на труда, които съответстват на интересите на студентите, на специалистите по човешки ресурси и на работодателите.

ИНСТРУМЕНТИ: Интелектуален резултат 3 отговаря на нуждите, посочени в кандидатурата на проекта, като запълва образователните различия между кандидатите на пазара на труда. Съвременният анализ показва, че е необходимо да се предлагат лесни за ползване ресурси за обучение на бъдещите мениджъри, които не са намерили място на пазара на труда поради липса на адекватно развити меки умения.

НАСОКИ: Интелектуален резултат 4 се състои от два компонента: насоки за използване на резултатите от проекта и резултатите извън обхвата на партньорството, включително неговия географски обхват. Насоките ще имат за цел да интегрират материалите по проекта и да продължат разпространението им след края на съфинансирането по програма Еразъм +; манифест за меки умения, насочен към университетите с оглед на увеличаване на заетостта на студентите и приобщаването им в бизнес общността.

РЕЧНИК: Речникът ще дефинира и обяснява основните термини, свързани с меките умения.

НОВИНИ: Новините ще отразяват новостите  по проекта ESSENCE.

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ: Целта е да се включат колкото се може повече асоциирани партньори, които да разпространяват информация за проекта ESSENCE сред крайни потребители, целеви групи, широката общественост и всички, които биха се ползвали от резултатите и продуктите на проекта.

Екипът на проекта ESSENCE към ИУ-Варна  активно допринася за постигане на целите на проекта и разпространението на резултатите му. В момента екипът извършва проучване на развитието на меки умения с оглед на пазара на труда в България чрез анкетиране на представители на местни компании и чрез проучване на добрите практики. Подготвянето на обзорен доклад  с фокусиране върху добрите практики ще придаде допълнителна стойност на проекта. На следващ етап екипът ще разработи  обучителни инструменти в партньорство с останалите партньори по проекта и ще предлага обучения съобразени с конкретните ползватели.

Проектът ESSENCE се управлява от осем партньори от седем страни (Полша, Хърватия, Италия, Белгия, Латвия, България и Испания), всеки с различен профил, и се съфинансира от програмата на ЕС „Еразъм +“.

Допълнителна информация за ESSENCE и ИУ-Варна:

http://projectessence.eu/

https://www.facebook.com/Essence-107956864669490/

https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

https://www.ue-varna.bg/

04 юни 2021Подобни