Икономически университет – Варна

2020 - 2022 ESSENCE "Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability"

 

Име на проекта: "Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability"

Акроним: ESSENCE

Номер на проекта: 2020-1-PL01-KA203-081596

Продължителност: 24 месеца

Програма: ERASMUS +

Ключова дейност: 2. Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Направление: Висше образование

Хоризонтален приоритет: Преодоляване на пропуските в уменията и несъответствията

Партньори: 

Университет по Информационни технологии и мениджмънт в Ржешов, Полша - водещ партньор;

Университет в Дубровник, Хърватия - партньор;

Stockholm school of Economics in Riga SIA, Латвия - партньор;

IDP SAS Di Giancarlo CostantinoИталия - партньор, представител от практиката;

Institut de haute formation aux politiques communаutaires, Белгия - партньор, представител от практиката;

Internet Web Solutions SL, Испания - партньор, представител от практиката;

Страница на проекта: http://projectessence.eu/

Последна актуализация: 01.03.2021 г.

*** Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

 

 

 

 

 

XXI век се характеризира с високо ниво на нестабилност по отношение на пазара на труда. Във време, когато се създават нови професии и длъжности в компаниите, работодателите започват да обръщат все повече внимание на уникалните характеристики на всеки кандидат, желаещ да се присъедини към техния екип.

Проект ESSENCE има за цел да подпомогне по иновативен начин развитието на ключови умения като инициативност, критично мислене, творчество и управление на хора и др. Методът ESSENCE се фокусира върху подход отдолу нагоре, като в същото време разчита на експертизата и опита на практикуващи преподаватели във висши училища и експерти от практиката. 

Основната целева група, т.е. най-важните бенефициенти на ESSENCE Toolkit и учебното съдържание, са студенти и младежи току-що завършили висшето си образование. Това са хора, които са наясно с текущата ситуация на пазара на труда и са заинтересовани да повишат своята конкурентоспособност на т.нар. "етап на подготовка за заетост ".

Меките умения (soft skills) наистина могат да повлияят на това как сме възприемани от околните и развитието на тези способности се превръща автоматично в стратегическо предимство за всеки, който се конкурира на пазара на труда.

Последна актуализация: 01.03.2021 г.

*** Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Чрез своите дейности и резултати ESSENCE предлага иновативен подход към развитието меки умения като фактори, влияещи върху заетостта и професионалното представяне на младежите в реална работна среда.

Основните резултати от изпълнението на проекта включват:

1) Онлайн интерактивна платформа (OER Platform) в услуга на всяка целева група, адресирана от проекта ESSENCE (студенти, бизнес консултанти, предприемачи, HR специалисти и т.н.), която ще е достъпна за всички заинтересовани страни и след официалното приключване на проекта.
2) Богат каталог от обучителни инструменти за подпомагане на студентите по отношение на меките умения.
3) Онлайн речник на бизнеса, който да се използва като концептуална карта, както и като справка за ориентиране във вселената от модели и изследвания на меките умения.
4) Курсове по поръчка, свързани с решения за самоуправление и развитие на кариерата.

За постигане на целите на проекта се предвижда развитието на четири иновативни интелектуални продукта:
IO1 - Разработване и поддържане на отворена платформа за образователни ресурси;
IO2 - Идентифициране и картографиране на меки умения за подобряване на заетостта;
IO3 - Разработване на инструментариум и съдържание за обучение, включително провеждане на обучение;
IO4 - Манифест за меки умения за университети, включително оперативни насоки.

Последна актуализация: 01.03.2021 г.

*** Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Мирослава Иванова

Мирослава Иванова

Мирослава Иванова

Координатор

531

0882164787

miraivanova@ue-varna.bg

Марина Карачолова

Марина Карачолова

Марина Карачолова

Счетоводител

231

marina.karacholova@ue-varna.bg