Икономически университет – Варна

Фундаментално научно изследване на тема "Устойчиво потребление в градската среда - регионални различия" стартира в ИУ-Варна

"Устойчиво потребление в градската среда - регионални различия" е темата на стартиралия проект, спечелил финансиране от "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2019 г." на фонд "Научни изследвания" (ФНИ). Екипът на проекта е съставен от 11 учени от три български университета – ИУ-Варна (водеща организация), УНСС - София и СА „Д. Цанов“ - Свищов.

 

Постигането на целите за устойчиво развитие на ООН при управлението на градските населени места зависи пряко от изучаването и познаването на потреблението в градовете. Изследването е пряко насочено към общественото предизвикателство „Подобряване на качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на околната среда, градска среда и транспорт и др.“ Цялостната философия на управление на потреблението, съобразено с целите за устойчиво развитие на ООН, е фокусирана върху подобряване на качеството на живот на сегашните и бъдещите поколения. Целта на проекта е да разработи и предложи измерители на устойчиво потребление на равнище град и на равнище домакинство, както и да очертае регионалните различия в устойчивото потребление в градовете. Въз основа на резултатите от изследването ще се предложат теоретични концепции за маркетинг на града за устойчивост.

 

Изследователската програма включва серия от емпирични проучвания. В рамките на проекта се планира и изграждането на уеб портал за устойчиво потребление и на профили в социални медии, които да продължат да се поддържат и след приключването му. Очакван резултат от изпълнението на проекта е създаването на методика за анализ и оценка на устойчивото потребление в градски условия, която би могла да бъде използвана от общинските администрации за повишаване на ефективността при управлението и мониторинга на потреблението за устойчивост в населените места.

 

Продължителността на проекта е 36 месеца, а планираната стойност 116 880 лв. Ръководител на проекта е доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева от катедра „Маркетинг“ в ИУ-Варна, а останалите преподаватели, участващи от страна на водещата организация са: проф. д-р Юлиан Василев от катедра „Информатика“, гл. ас. д-р Свилен Иванов и гл. ас. д-р Боряна Сербезова от катедра „Маркетинг“, Йордан Недев - изследовател в Центъра за социални изследвания към ИУ-Варна.

22 яну 2020Подобни