Икономически университет – Варна

ФНИ 2019г. "Устойчиво потребление в градската среда - регионални различия"

Проектът "Устойчиво потребление в градскатa среда - регионални различия" е финансиран чрез "Конкурс за финансиране на научни изследвания - 2019" на  фонд "Научни изследвания" (ФНИ)

Период на изпълнение на проекта: 18.12.2019 г. - 18.12.2022 г. 

Постигането на целите за устойчиво развитие (ООН) при управлението на градските населени места зависи пряко от детайлизирано познаване на потреблението в градовете. Изследването е пряко насочено към общественото предизвикателство „Подобряване на качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на околната среда, градска среда и транспорт и др.“, съгласно Националната стратегия за развитие на научните изследвания в РБ 2017 - 2030. Цялостната философия на управление на потреблението по смисъла на целите за устойчиво развитие на ООН е насочена към  подобряване на качеството на живот на сегашните и бъдещите поколения.

Продължителността на проекта е 36 месеца, а планираната стойност 116 880 лв. Изследователският екип включва 11 учени от три български университета - ИУ – Варна (водеща организация), УНСС - София и СА „Д. А. Ценов“ - Свищов.

Целта на проекта е, чрез цялостен теоретичен анализ на концепцията устойчиво потребление и чрез разработването на измерители на устойчиво потребление на равнище град и на равнище домакинство, да  се очертаят регионални различия в проблемите, обхвата, вътрешните структури на устойчивото потребление в градовете, както и да се предложат теоретични концепции за маркетинг на града за устойчивост.

Обект на изследване са:

  • гр.Варна; гр. София и гр. Свищов
  • домакинства в гр.Варна; гр. София и гр. Свищов

Изследователската програма включва серия от емпирични проучвания. В рамките на проекта се планира и изграждането на уеб портал за устойчиво потребление и на профили в социални медии, които да продължат да се поддържат и след приключването му. Очакван резултат от изпълнението на проекта е създаването на методика за анализ и оценка на устойчивото потребление в градски условия, която би могла да бъде използвана от общинските администрации за повишаване на ефективността при управлението и мониторинга на потреблението за устойчивост в населените места.