Икономически университет – Варна

проф. д-р Данчо Данчев

проф. д-р Данчо Данчев

проф. д-р Данчо Данчев

123 г или онлайн на https://meet.google.com/htp-oszo-bxa

dancho_danchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 123 Г или онлайн: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

14 мар 2022, кабинет : -

18 апр 2022, кабинет : -

05 мар 2022, кабинет : -

05 апр 2022, кабинет : -

, кабинет : -

Вид Година Публикация
Монография 2022
Варна : Стено, 2022, 120. ., ISBN(печатно) 978-619-241-203-6
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 32-41.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 окт. 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 37 - 74.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 367.
Доклад 2016
В сб.: Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Свищов: Академично издателство "Ценов", І, 2016, 21-52.
Доклад 2016
В сб.: Омниканална търговия и иновации, София: УНСС, 2016, 130-138.
Монография 2014
Варна : Наука и икономика, 2014, 356. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)., ISBN(печатно) 978-954-21-0772-9
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 44 - 62.
Доклад 2013
// Търговията - минало, настояще и бъдеще : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф., 11 - 12 апр. 2013. - София : Изд. комплекс УНСС, 2013, с. 128 - 133.
Студия 2012
Икономически изследвания , Год. XXI, 2012, № 1, с. 80 - 107.
Преглед на всички публикации