Икономически университет – Варна

Информатика и компютърни науки

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Информатика и компютърни науки

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Начална година: 2022

Целта на обучението по специалността се състои в изграждането на теоретични познания и практически умения, свързани с приложението на информационните технологии при комплексно решаване на проблемите на информационното обслужване в различни аспекти: технически, организационни, икономически и правни. Специалистите придобиват висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и получават подготовка за работа в съвременни направления на ИТ сектора като управление и разработка на софтуерни проекти за изготвянето на уебсайтове; уеб, десктоп и мобилни приложения, информационни системи, специализиран софтуер и други; уеб, графичен и UX дизайн, администриране на бази от данни, мрежова администрация, ИТ сигурност, информационен анализ, работа с хардуер и др. Уменията на студентите в изброените направления се развиват в семинарните занятия, чрез практическата работа с: езици и технологии за разработка C/C++, C#, .NET, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP и др.; бази от данни SQL Server и MySQL; операционни системи Windows, Linux и приложения за тях; CMS като WordPress, Joomla, Magento, Drupal, OS Commerce, OpenCart; софтуерни продукти за графична и видео обработка, проектиране и моделиране, файлов трансфер и управление на проекти, работа със сървъри, мрежови конфигурации и др.

На студентите се предоставя ши­рок на­бор от из­бор­ни дис­цип­ли­ни и множество възможности за участие в различни групови проекти и бизнес симулации, което помага за утвърждаването им като специалисти в посоката на индивидуалните им интереси. Преподавателите от катедра „Информатика“ участват в множество ИТ проекти, следят и познават добре потребностите на бизнеса.

При­до­би­ти­те зна­ния и уме­ния поз­во­ля­ват на за­вър­ши­ли­те да намерят професионална реализация в някои от най-перспективните професии в ИТ сектора ка­то прог­ра­мис­ти, ад­ми­нис­т­ра­то­ри на ба­зи от дан­ни, уеб и графични дизайнери, ин­фор­ма­ци­он­ни и сис­тем­ни ана­ли­ти­ци, специалисти по сигурност и осигуряване на качеството в софтуерното производство, про­ек­тан­ти и ме­ни­джъ­ри на ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми, ком­пю­тър­ни кон­сул­тан­ти, спе­ци­а­лис­ти по операционни системи и под­дръжка на ком­пю­тър­ни сис­те­ми за край­ни­те пот­ре­би­те­ли.

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по „Информатика и компютърни науки“;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии.

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на информатиката и информационните технологии. Конкретното описание на професиите, за които се подготвят студентите, е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, към които е насочено обучението по специалността, са в следните насоки:

 1. Изграждане на модерни системи чрез:
 • методи за анализ, проектиране и моделиране;
 • съвременни езици, платформи и среди за разработка;
 • бази от данни;
 • уеб технологии;
 • облачни технологии;
 • „най-добри“ практики на проектирането и програмирането.
 1. Системно администриране на базата на:
 • съвременни знания за компютърните архитектури, операционните системи и информационните технологии;
 • умения за изграждане и конфигуриране на компютърни мрежи;
 • умения за използване на средства за администриране;
 • прилагане на политики за сигурност и средства за защита.
 1. Обучение по специалност „Информатика и компютърни науки“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления.

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на математиката и информатиката: Линейна алгебра и аналитична геометрия; Математически анализ; Дискретна математика; Въведение в информатиката; Компютърни архитектури; Операционни системи; Въведение в програмирането; Бази от данни; Обектноориентирано програмиране и др.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на проектирането и програмирането на системи: Програмиране и структури от данни; Визуално програмиране с Java; Програмиране с Visual C++; Проектиране на информационни системи; Уеб технологии; .NET технологии; Логическо и функционално програмиране; Сървърно програмиране; Облачни технологии;  Интелигентни системи и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на умения за управлението и администрирането на системи: Компютърни мрежи и комуникации; Криптография и защита на данните; Администриране на бази от данни; Администриране на компютърни мрежи; Информационни и комуникационни технологии във финансовия сектор; Софтуерни технологии; Управление на проекти и др.

За ефективното формиране на знания и умения се използват разнообразни форми за обучение: практически занятия в компютърни лаборатории; решаване на казуси и задачи от практиката; разработване на курсови проекти; самостоятелни проучвания; екипна работа и др. Осигурен е достъп до съвременни софтуерни продукти по академичните програми на водещи ИТ фирми. Студентите се запознават с информационното осигуряване на бизнес и публични организации при провеждането на учебна практика през третата година от обучението си. Имат възможност да се включат в стажантски програми и международна студентска мобилност.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по информатика и компютърни науки. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „бакалавър“ по професионално направление „Информатика и компютърни науки“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

Дипломирането на студентите е регламентирано в чл. 69 (1) от Правилника за дейността на Икономически университет Варна (https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/303/regulations/Pravilnik_UE.pdf).

Обучението на студентите завършва с полагане на държавен изпит. Държавните изпити се провеждат под формата на защита на дипломна работа, комплексен писмен и практически изпит. Обучението в ОКС „бакалавър“ завършва с държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа, условията за което са регламентирани в Правилника на ИУ-Варна.

До държавен изпит се допускат всички студенти, изпълнили всичките си задължения по учебен план (чл. 119 от Правилника на Икономически университет Варна – https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/regulations/Pravilnik_UE.pdf). Държавните сесии се провеждат в три последователни сесии, непосредствено след приключване на учебната година, по предварително обявен график – през месеците юни, септември и януари.

Условие за дипломиране е успешно полагане на всички семестриални изпити и успешно полагане на държавен изпит. Конспект за държавен изпит, указания за разработване на дипломна работа, документи за допускане до държавен изпит, срокове за подаване на документи, график за държавен изпит са публикувани на уеб сайта на катедра „Информатика“ (https://ue-varna.bg/bg/p/7955/katedra-informatika/diplomirane).

 1. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Информатика и компютърни науки” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на информатици; (3) оползотворяват възможностите за ефективно създаване и прилагане на ИТ решения; (4) мислят креативно и анализират бизнес и информационни процеси.

Завършилите специалност „Информатика и компютърни науки“ могат да се реализират в публични и бизнес организации на следните позиции:

 • системни анализатори;
 • софтуерни разработчици;
 • разработчици на уебсъдържание и мултимедия;
 • приложни програмисти;
 • проектанти и администратори на бази данни;
 • системни администратори;
 • специалисти по компютърни мрежи и др.
 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Информатика и компютърни науки“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на информатиката и ИТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в информатиката 1 9 Изпит 270 195 75
Компютърни архитектури 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Линейна алгебра и аналитична геометрия 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Операционни системи 2 8 Изпит 240 165 75
Въведение в програмирането 2 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Математически анализ 2 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Бази от данни 3 9 Изпит 270 195 75
Обектноориентирано програмиране 3 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Числени методи и алгоритми 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Общо за Фундаментални 91 2730 1815 915
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Програмиране и структури от данни 4 9 Изпит 270 195 75
Проектиране на информационни системи 5 8 Изпит 240 180 60
Уеб технологии 5 8 Изпит 240 165 75
Визуално програмиране с Java 5 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Компютърна графика 6 6 Изпит 180 120 60
Компютърни мрежи и комуникации 6 7 Изпит 210 135 75
.NET технологии 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Логическо и функционално програмиране 7 8 Изпит 225 165 60
Сървърно програмиране 7 8 Изпит 255 180 75
Облачни технологии 7 8 Изпит 240 180 60
Системно администриране 7 6 Изпит 180 120 60
Софтуерни технологии 8 5 Изпит 150 90 60
Интелигентни системи 8 5 Изпит 150 75 75
Избираеми дисциплини (2) 8 10 Изпит 300 180 120
Общо за Специални 117 3510 2355 1155
Университетски специални
Дискретна математика 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 5145 2265


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Български език
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5 1
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 2 120 0 120
Административно-правно обслужване 5 3 90 60 30
Бизнес култура и традиции 6 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти