Икономически университет – Варна

Банков мениджмънт

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Дистанционно обучение, Дистанционно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Обучението в специалност „Банков мениджмънт“ формира знания и умения за: стратегическия мениджмънт на банките; консултинг на клиенти в отделни бизнес сфери на банкирането; управление на портфейли от финансови активи; използване на финансови деривати в банковите сделки; управлението на маркетинга в банките; управление на човешките ресурси; банковия риск мениджмънт; контролинга на структури, модели и процеси; идентифициране и превенция на нарушенията в банкирането; еволюцията, структурата и регулирането на банковите системи.


Какви са възможностите за реализация?

 • ръководители и директори на направления;
 • ръководители на отдели;
 • иновационни мениджъри;
 • кеш-, маркетинг-, контролинг- и риск-мениджъри;
 • консултанти в ключови бизнес сфери на банкиране;
 • експерти по вътрешнобанкова ревизия и контрол;
 • Compliance-мениджъри;
 • финансови анализатори;
 • кредитни експерти;
 • ръководители на финансови центрове;
 • регионални мениджъри;
 • мениджъри на клонове;
 • мениджъри на бизнес центрове;
 • ръководители на сектори;
 • експерти по управление на фамилни офиси;
 • портфейлни мениджъри;
 • мениджъри по проекти;
 • старши анализатори в дирекции;
 • експерти по парична политика и др.

I. Професионални знания и умения
В обучението по специалността се придобиват знания в следните направления:
•    системи, инстанции, равнища и компетенции в банките;
•    визия, мисия, стратегия и цели на банките; 
•    организационни структури и процесен мениджмънт в банковите институции; 
•    банковите бизнес модели и тяхната иновация;
•    институционална култура, идентичност и имидж на банките;
•    власт и морал на банките;
•    квалификационен профил на банковите кадри (длъжностна характеристика, квалификационна карта, професиограма);
•    ефективност на каналите за наемане на банкови кадри; 
•    кадрова политика и кадрово развитие; 
•    основни деривативни инструменти и механика на търговията с тях;
•    оптимално хеджиране чрез фючърсни контракти; 
•    спекулативни комбинации с ограничен риск; 
•    професионално-етичен кодекс в банковата организация; 
•    банковите нарушения като специфична икономическа измама; 
•    международни и национални стандарти в областта на вътрешнобанковия нормативен контрол;
•    специфика на дейността по съблюдаване на нормативните предписания и оценка на съпътстващия банковата дейност риск от несъответствие; 
•    идентификация на риска от изпиране на пари и банковия инструментариум за превенция с прането на пари и финансирането на тероризъм; 
•    маркетингова стратегия и маркетингова политика на банките;
•    стратегическо маркетингово позициониране; 
•    управление на връзките с клиентите; 
•    маркетингови иновации в банкирането;
•    управление на качеството в банкирането;
•    рисково ръководство и рисково управление; 
•    структурна и процесна организация на риск мениджмънта; 
•    подходи за третиране на рисковете (кредитен, пазарен, структурен ликвиден, лихвен, операционен и др.); 
•    рискови модели; 
•    позициониране и основни измерения на стратегическия и оперативен контролинг; 
•    оперативен контролинг в банковите бизнес процеси; 
•    контролинг и бюджетно управление; 
•    приложение на балансираните карти за оценка в банките;
•    модели на организация на банковия бизнес; 
•    институционална и регулаторна структура на банковата система; 
•    индикатори за сравнителен анализ на пазарната структура;
При обучението се формират умения за: 
•    изследване еволюцията, структурата и регулирането на банковите системи;
•    формиране на визия, мисия и стратегия на банката;
•    избор на подходи при целеполагането;
•    диагностика на симптомите за организационно реструктуриране на банковата организация;
•    конструиране и реинженеринг на бизнес модели;
•    създаване на продуктови прототипи;
•    изготвяне на стратегически, оперативни и проектни планове;
•    оценка на конкурентните предимства на банката;
•    идентификация, оценка и управление на банковите рискове;
•    консултинг на клиенти в отделни бизнес сфери;
•    структуриране и управление на портфейли от финансови активи;
•    използване на финансови деривати в банковите сделки (механика на търговията; 
•    контролинг на структури, модели и процеси;
•    маркетингово сегментиране на пазара и клиентелата;
•    избор на оптимален продуктов и дистрибуционен микс;
•    управление на взаимоотношенията с клиентелата;
•    оценка и управление на качеството в банкирането;
•    изчисляване на рискови измерители;
•    идентификация на рискови фактори и установяване на рискови експозиции;
•    вземане на решения за мониторинг и коригиране на профила „риск-възвращаемост”;
•    изготвяне на длъжностни характеристики за различни позиции в банките;
•    използване на техники за калкулиране потребността от банкови кадри;
•    изработване и/или усъвършенстване на мотивационна програма в банков клон;
•    обучение на банкови кадри; 
•    идентифициране и превенция на нарушенията в банкирането. 


II. Обучение по специалност „Банков мениджмънт“
Знанията и уменията се формират в резултат от изучаване на следните дисциплини: „Стратегически банков мениджмънт”; „Управление на банковия персонал”; „Финансов инженеринг:; „Превенция на нарушенията в банките; „Банков маркетинг”; „Риск мениджмънт в банките”; „Банков контролинг” и „Сравнителни банкови системи”.
Учебният материал се усвоява чрез използване на утвърдени и ефективни форми на обучение: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от финансови институции, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и др. 
Обучението по специалност “Банков мениджмънт” се осъществява в дистанционна форма. В тях могат да се обучават студенти в акредитирани висши училища, които притежават ОКС „бакалавър” по СС, СНУ и ДНДО.
Завършилите специалността се дипломират със за¬щи¬та на магистърска теза или полагане на комплексен държавен изпит. Те получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.


III. Възможности за реализация
Завършилите специалност „Банков мениджмънт” могат да заемат позиции на:
•    ръководители на направления;
•    директори на направления
•    ръководители на отдели;
•    иновационни мениджъри;
•    кеш-, маркетинг-, контролинг- и риск-мениджъри;
•    консултанти в ключови бизнес сфери на банкиране;
•    експерти по вътрешнобанкова ревизия и контрол;
•    Compliance-мениджъри;
•    финансови анализатори;
•    кредитни експерти;
•    ръководители на финансови центрове;
•    регионални мениджъри;
•    мениджъри на клонове;
•    мениджъри на бизнес центрове;
•    ръководители на сектори;
•    експерти по управление на фамилни офиси;
•    портфейлни мениджъри;
•    мениджъри по проекти;
•    старши анализатори в дирекции;
•    експерти по парична политика и др.
Магистрите по банков мениджмънт могат да работят и като експерти и анализатори в небанкови финансови институции - инвестиционни посредници, финансово-брокерски къщи, фондови борси, лизингови, факторингови, форфетингови и други компании. 
Те могат да продължат своето обучение за получаване на образователната и научна степен „доктор по икономика” във висши училища и научно-изследователски институти.

 
IV.    Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Банков мениджмънт“
•    Самостоятелност и отговорност:
-    притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
-    поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
-    проявява творчество, иновативност и инициативност в управленската дейност;
-    преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
•    Компетенции за учене:
-    последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
•    Комуникативни и социални компетенции:
-    формулира и излага идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
-    изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
-    проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
-    владее или ползва някои от най-разпространените европейски езици;
•    Професионални компетенции:
-    събира, класифицира, анализира и квантифицира информация за актуалните проблеми в стратегическото ръководство и оперативното управление на банките;
-    формулира визия и участва в реализацията на стратегии за оптимизиране на структурната и процесната организация;
-    решава задачи в оперативния банков мениджмънт (управление на рискове, маркетингова политика, контролинг и репортинг, управление на персонала и др.);
-    участва в дейности за: популяризиране на наложените от иновациите промени в ръководството и управлението на банките; обогатяване на тяхната институционална култура; формиране на адекватна иновационна (дигитална) култура и др.;
-    формира и изразява собствено мнение по възникващи в работата проблеми от обществен и етичен характер.
 

Специалност
Начална година
2020
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 312 300 12
Въведение във финансите 10 12 Изпит 312 300 12
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 312 300 12
Икономикс 10 12 Изпит 312 300 12
Количествени методи 10 12 Изпит 312 300 12
Общо за Фундаментални 60 1560 1500 60
Специални
Въведение в банковото дело 11 5 Текуща оценка 102 90 12
Финансово посредничество 11 5 Текуща оценка 102 90 12
Банкови сделки 12 5 Текуща оценка 102 90 12
Общо за Специални 15 306 270 36
Специализиращи
Финансов инженеринг 11 8 Изпит 192 180 12
Управление на банковия персонал 11 7 Изпит 174 165 9
Стратегически банков мениджмънт 11 8 Изпит 180 165 15
Сравнителни банкови системи 11 7 Изпит 162 150 12
Банков маркетинг 12 8 Изпит 180 165 15
Риск мениджмънт в банките 12 6 Изпит 132 120 12
Банков контролинг 12 6 Изпит 132 120 12
Приложни изследвания в банкирането 12 3 Текуща оценка 66 60 6
Избираеми дисциплини (1) 12 7 Изпит 174 165 9
Общо за Специализиращи 60 1392 1290 102
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 150 3708 3510 198


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 12 3 66 60 6
Чужд език-френски 12 3 66 60 6
Чужд език-немски 12 3 66 60 6
Чужд език-английски 12 3 66 60 6