Икономически университет – Варна

Счетоводство и одит

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Дистанционно обучение, Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

 


Ръководител
доц. д-р Слави Генов
 


Форма на обучение
редовна, дистанционна
 


Направление
Икономика

 

ЗА ПРОГРАМАТА


Целта е да се подготвят кадри в областта на счетоводството, анализа и одита на стопанската дейност. Основните знания, умения и компетенции, които обучението дава са текущо счетоводно отчитане на дейността; съставяне и анализиране на финансови отчети; осъществяване на финансов и одиторски контрол на финансови отчети, на проекти и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ


Финансови мениджъри

Счетоводители

Финансови анализатори

Данъчни експерти

Органи на вътрешния одити Сметната палата

Ръководители на счетоводни предприятия

Преподаватели по икономически дисциплини

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Организация на счетоводството

 

Финансово счетоводство - I и II част

 

Теория на контрола
Финанси на предприятието

 

Финансов контрол

 

Финансов анализ
Счетоводство на бюджетните предприятия

 

Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия

 

Счетоводство на банките
Управленско счетоводство

 

Одит в публичния сектор

 

Информационни системи и технологии в счетоводството

 

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Регулярно се провеждат публични лекции и други мероприятия за студентите с представители на КПМГ-България, Институт на вътрешните одитори в България, Институт на дипломираните експерт-счетоводители и др.

Специалност “ Счетоводство и одит

Професионално направление  3.8 Икономика

Професионална квалификация „Икономика“

Образователно-квалификационна степен “ бакалавър ”

Срок на обучение: 4 години за редовно обучение

 

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика определя професионалното предназначение на завършилите висше образование, с професионална квалификация "икономист" от специалност "Счетоводство и одит" към професионално направление 3.8 – ”Икономика”, подготвяни в ИУ-Варна /редовно обучение/, с образователно-квалификационна степен "Бакалавър", както и квалификационните изисквания към тяхната подготовка.

Квалификационната характеристика изпълнява още следните конкретни функции:

 • Да направи характеристика на учебния план и учебните дисциплини, както и да изясни тяхното предназначение;
 • Да представи накратко очакваните професионалните знания, умения и компетенции, които ще придобият студентите в ОКС „Бакалавър“ по време на своето обучение в специалност „Счетоводство и одит“;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите относно възможностите за професионално развитие и реализация, които могат да осъществят по време на следването си и след  завършването си.
 • Квалификационната характеристика служи за прогнозиране на потребността от специалисти, а така също и при обосноваването на съдържанието и организацията на учебната работа в специалността и при професионалната реализация на специалистите в практиката.

Обучението по специалността се реализира чрез комплексна научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

 1. Професионални знания и умения

Основната цел на обучението в специалност "Счетоводство и одит" е да подготвя кадри с висше образование в областта на счетоводството, анализа и одита на стопанската дейност и близките до тях интерпрофесионални направления. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

 • текущо счетоводно отчитане на стопанската дейност;
 • съставяне и анализиране на финансови отчети; 
 • осъществяване на финансов контрол, в т.ч. и одиторски контрол на финансови отчети на предприятия и на проекти, финансирани по Европейски фондове и програми.

 

 1. Обучение по специалност „Счетоводство и одит“

Обучението в специалност "Счетоводство и одит" се провежда по предварително разработена и утвърдена учебна документация, която включва:

 • Квалификационна характеристика;
 • Учебен план;
 • Учебна програма за всяка дисциплина от учебния план;
 • График за учебния процес.

Продължителността на обучението за образователно-квалификационната степен "бакалавър" е 4 години (осем семестъра) за редовно обучение.

Първите три семестъра студентите изучават задължителни фундаментални дисциплини, които осигуряват фундаментална подготовка в областта на икономиката, а следващите семестри – специални дисциплини, които осигуряват специална подготовка в областта на счетоводството, анализа и одита. Обучаващите се в специалност „Счетоводство и одит” придобиват теоретични и практико-приложни знания и умения по дисциплини като „Теория на счетоводството”, „Финансово счетоводство”, „Счетоводство на бюджетните предприятия”, „Счетоводство на застрахователните и пенсионни предприятия”, „Счетоводство на банките”, „Теория на контрола”, „Финансов контрол”, „Управленско счетоводство”, „Финансов анализ” и др. Учебният материал по специалните дисциплини е съобразен с изискванията за хармонизацията на счетоводството с Международните счетоводни стандарти, Международните одиторски стандарти и се усъвършенства непрекъснато. По всяка дисциплина се получават кредити, съобразно изискванията на Болонската конференция, което позволява на студентите да се обучават за известен период от време в чуждестранни висши училища, както и да продължат обучението си и в магистърски програми.

След шестия семестър се провежда практическо обучение с продължителност 45 календарни дни на база на разработена "Програма за практическото обучение".

Обучението в бакалавърската степен завършва с разработване и защита на дипломна работа или полагане на комплексен държавен изпит по специалността (по избор от обучаваните) и получават диплом за "бакалавър", което им дава възможност за пряка реализация в практиката и продължаване на обучение в магистърска степен.

 

 1. Възможности за реализация

Завършилите специалност "Счетоводство и одит" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина без оглед на отрасловата принадлежност на отделните предприятия, т.е. в промишлеността, транспорта, строителството, търговията, услугите, селското стопанство, бюджетната сфера, пенсионното дело, социалната сфера, публичната сфера, финансово - кредитната система (банки, финансово-брокерски предприятия, застрахователни дружества и др.) в министерства и централни ведомства.

Те могат да работят като финансови мениджъри, счетоводители (главни счетоводители), съставители на финансови отчети с право да подписват тези отчети, финансови анализатори, данъчни експерти, органи на вътрешния одит и Сметната палата, ръководители и собственици на счетоводни предприятия, преподаватели по икономически дисциплини в средните и висши училища, могат да кандидатстват за придобиване на званието "дипломиран експерт-счетоводител", както и за докторанти във висшите училища и БАН, след завършване на магистърска степен.

Подготовката, която получават в областта на хармонизацията на
счетоводството със страните от Европейския съюз по Международните счетоводни

стандарти, позволява успешна реализация в чужбина, както и да продължат образованието си в чуждестранни висши училища по престижни магистърски програми.

 

 1.   Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Счетоводство и одит“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 • Самостоятелност и отговорност:
 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • Компетентности за учене:
 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • Професионални компетентности:
 • Прилага придобитите техники за текущо счетоводно отчитане на стопанската дейност, съставяне на финансови отчети, осъществяване на финансов контрол, извършване на финансов анализ на дейността;
 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на счетоводството и одита с цел решаване на конкретни задачи;
 • проявява способност да анализира финансова и нефинансова информация в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови аналитични подходи в сферата на счетоводството и одита;
 • използване на специализиран аналитичен и счетоводен софтуер;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от етичен характер в сферата на счетоводство и одита.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Маркетинг 4 8 Изпит 240 165 75
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 3 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Организация на счетоводството 4 9 Изпит 270 195 75
Финансово счетоводство - I част 5 8 Изпит 240 165 75
Теория на контрола 5 8 Изпит 240 165 75
Финанси на предприятието 5 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 135 45
Финансов контрол 6 7 Изпит 210 135 75
Финансово счетоводство - II част 6 7 Изпит 210 135 75
Счетоводство на банките 6 6 Изпит 180 105 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Финансов анализ 7 8 Изпит 240 165 75
Счетоводство на бюджетните предприятия 7 8 Изпит 240 165 75
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Спецсеминар 8 5 Текуща оценка 150 90 60
Управленско счетоводство 8 5 Изпит 150 75 75
Одит в публичния сектор 8 5 Изпит 150 105 45
Информационни системи и технологии в счетоводството 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 114 3420 2280 1140
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5070 2190


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти