Икономически университет - Варна

Олимпиада за ученици

 

Обща информация

Университетската национална ученическа олимпиада по финанси се провежда ежегодно в периода октомври - ноември. В нея могат да участват учениците в XI и XII клас от средните училища в страната.

 

Цели на събитието

1. Да се предостави възможност за изява в областта на финансите на учениците от средните училища в страната.

2. Да се създаде среда за развитие и задълбочаване на знанията, уменията и компетентностите в областта на финансите на българските ученици.

3. Да се насърчат способностите на учениците за оригинално и творческо мислене при решаване на финансови проблеми и казуси.

4. Да се задълбочи и развие сътрудничеството между средните училища и Икономически университет – Варна.

 

Правила за провеждане

Олимпиадата се провежда в два кръга. 

I кръг (дистанционен) – индивидуално попълване на онлайн тест, включващ 20 тестови въпроса от областите обща финансова грамотност, банково дело, застраховане и осигуряване, корпоративни финанси, публични финанси. До втория кръг се допускат първите 100 участници, които имат най-високи резултати от теста. Ако броят на участниците е по-малък от 100, всички се допускат до втори кръг.

II кръг (присъствен) – решаване на финансови казуси и презентация пред жури (в основната сграда на ИУ-Варна). Във втория кръг състезанието е отборно. Отборите се състоят от 4-ма души. По изключение, ако броят на участниците го налага, някои от отборите може да включват 3-ма души. Отборите се формират на случаен принцип от допуснатите до втори кръг участници. На отборите ще бъде предоставен текст, представляващ реален казус от областта на финансите. След текста ще има зададени въпроси, по които учениците трябва да разсъждават и да отговарят. Времето за решаване на казуса е 60 минути. Решението на казуса се представя пред жури, което го оценява в точки.

 

Награди

Участниците, показали най-високи резултати, получават следните награди:

1. Учениците, заели първите 3 места в олимпиадата, се приемат за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (редовна форма на обучение в ИУ – Варна) без конкурсен изпит в спец. „Финанси“, спец. „Застраховане и осигуряване“ или друга избрана от наградения участник специалност. Освен това те се освобождават от семестриални такси - заелите 1-во място се освобождават от семестриална такса за първата година на обучение, а заелите 2-ро и 3-то място се освобождават от семестриална такса за първи учебен семестър.

2. Всички останали ученици, получили поне 50 точки на олимпиадата, се награждават с признаване на резултатите от състезанието за оценка от кандидатстудентски изпит при прием в редовна форма на обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на ИУ-Варна. При участие в кандидатстудентски прием признаването на резултата за оценка се извършва, както следва:

- при резултат от 50 до 59 точки - оценка Много добър (5,00);

- при резултат от 60 до 69 точки - оценка Много добър (5,25);

- при резултат от 70 до 79 точки – оценка Отличен (5,50);

- при резултат от 80 до 89 точки - оценка Отличен (5,75);

- при резултат от 90 до 100 точки - оценка Отличен (6,00).

3. Участниците, класирани на първите 10 места, получават грамоти и предметни награди. Всички останали участници (включително тези, получили резултат по-малък от 50 точки) получават сертификат за участие.