Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

407

0882164742

pl.djaparov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 407: 11:00-13:00

Вторник, кабинет 407: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

11 ное 2019, кабинет 1-55: 12:00-13:00

02 дек 2019, кабинет 1-55: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в банковото дело Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Стратегически банков мениджмънт Курс 5, Банков мениджмънт (Дистанционно обучение)
Стратегически банков мениджмънт Курс 5, Банков мениджмънт - СПНУ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт на банковите корпорации Курс 5, Корпоративни финанси (Редовно обучение)
Мениджмънт на банковите корпорации Курс 5, Корпоративни финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-102 У Въведение в банковото дело 8
Вторник
13:30 15:00 H-206 У Въведение в банковото дело 10
15:15 17:00 H-206 У Въведение в банковото дело 9
Сряда
09:15 11:00 2-130 У Въведение във финансите 38
11:15 13:00 2-130 У Въведение в банковото дело 7
Четвъртък
09:15 11:00 2-222 У Въведение във финансите 36
11:15 13:00 2-222 У Въведение във финансите 37
Петък
16:15 19:00 H-202 У Мениджмънт на банковите корпорации 4, 5
2019-10-03 (Четвъртък)
15:15 18:00 2-127 У Публични финанси (обща част) 2
2019-10-05 (Събота)
15:15 18:00 304 У Публични финанси (обща част) 2
2019-10-11 (Петък)
16:15 19:00 H-202 У Стратегически банков мениджмънт 37, 38
2019-10-12 (Събота)
09:15 12:00 H-202 У Стратегически банков мениджмънт 37, 38
Вид Година Публикация
Студия 2019
Economics 21 : Interuniversity Journal = Икономика 21 : Междууниверситетско списание, Свищов : СА Ценов - Свищов, Год. 9, 2019, 1, pp. 67-85 ; с. 72 - 92.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 66 - 77.
Монография 2018
Варна : Е-литера Софт ЕООД, 2018, 266.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето - 2017 : Единадесета научноприложна конференция с международно участие, 5 - 6 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС, 2017, 127 - 133.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето - 2017 = Investments in the Future - 2017 : Единадесета научноприложна конференция с международно участие, 5 - 6 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС, 2017, 127 - 133.
Други 2017
Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Финанси“, Варна : ИУ - Варна, 2017, 299 с.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Статия 2017
Икономическа мисъл, София : Институт за икономически изследвания при БАН, LXII, 2017, 6, 48 - 70.
Статия 2017
Икономическа мисъл, LXII, 2017, 6, 48 - 70.
Статия 2016
Известия. Списание на ИУ - Варна, 60, 2016, 4, 505 - 521.
Преглед на всички публикации