Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

407

0882164742

pl.djaparov@ue-varna.bg

Автобиография

Дати за неположени изпити

09 яну 2021, кабинет E-learn: 12:00-13:00

13 яну 2021, кабинет E-learn: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в банковото дело Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Банкови сделки Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-04 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е–Н209 У Банкови сделки 35, 37, 69, 73
2021-02-06 (Събота)
09:15 11:00 Е–Н209 У Иновации в банкирането 36, 37, 69
2021-02-07 (Неделя)
13:30 15:00 Е–Н207 У Иновации в банкирането 36, 37, 69
2021-02-08 (Понеделник)
16:15 18:00 Е–Н207 У Иновации в банкирането 36, 37, 69
2021-02-11 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-Н102 У Банкови сделки 45
2021-02-14 (Неделя)
13:30 17:00 Е-Н212 У Банкови сделки 45
Вид Година Публикация
Статия 2020
Economics and Management, Blagoevgrad : South-Western University Neofit Rilski , 17, 2020, 1, 43 - 57.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 6 - 18. ISSN 2367-7791.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 179 - 190.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна, НТС, 2019, 13 - 36.
Студия 2019
Economics 21 : Interuniversity Journal = Икономика 21 : Междууниверситетско списание, Свищов : СА Ценов - Свищов, Год. 9, 2019, 1, pp. 67-85 ; с. 72 - 92.
Доклад 2019
България на регионите 2019 : Фискална политика, глобализация и икономически растеж: предизвикателства и перспективи на устойчивото развитие : Международна научно-практическа конференция, ВУАРР, 22 ноември 2019 : Сборник с доклади, Пловдив : Акад. изд. Талант, 2019, 533 - 540.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 66 - 77.
Монография 2018
Варна : Е-литера Софт ЕООД, 2018, 266.
Други 2017
Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Финанси“, Варна : ИУ - Варна, 2017, 299 с.
Преглед на всички публикации