Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

407

pl.djaparov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 407: 11:30-13:30

Четвъртък, кабинет 407: 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в банковото дело Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 437 У Въведение във финансите 29
13:30 15:00 H-214 У Въведение във финансите 28
Вторник
13:30 15:00 H-202 У Въведение във финансите 30
Четвъртък
15:15 17:00 312 У Въведение в банковото дело 8
17:15 19:00 50 У Въведение във финансите 27
Петък
11:15 13:00 H-104 У Въведение в банковото дело 10
13:30 15:00 127Г У Въведение в банковото дело 9
2020-09-29 (Вторник)
11:15 13:00 H-214 У Въведение във финансите 51
2020-09-30 (Сряда)
13:30 15:00 50 У Въведение във финансите 51
2020-10-02 (Петък)
09:15 11:00 H-202 У Въведение във финансите 51
Вид Година Публикация
Статия 2020
Economics and Management, Blagoevgrad : South-Western University Neofit Rilski , 17, 2020, 1, 43 - 57.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 6 - 18. ISSN 2367-7791.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна, НТС, 2019, 13 - 36.
Студия 2019
Economics 21 : Interuniversity Journal = Икономика 21 : Междууниверситетско списание, Свищов : СА Ценов - Свищов, Год. 9, 2019, 1, pp. 67-85 ; с. 72 - 92.
Доклад 2019
България на регионите 2019 : Фискална политика, глобализация и икономически растеж: предизвикателства и перспективи на устойчивото развитие : Международна научно-практическа конференция, ВУАРР, 22 ноември 2019 : Сборник с доклади, Пловдив : Акад. изд. Талант, 2019, 533 - 540.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 66 - 77.
Монография 2018
Варна : Е-литера Софт ЕООД, 2018, 266.
Други 2017
Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Финанси“, Варна : ИУ - Варна, 2017, 299 с.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Преглед на всички публикации