Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

407

0882 164 742

pl.djaparov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 407: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 407: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2020, кабинет 1-56: 10:00-11:00

22 апр 2020, кабинет H-101: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Банково дело Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Банкови сделки Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Банкови сделки Курс 5, (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 5, (Редовно обучение)
Банкови сделки Курс 5, (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 6, (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 6, (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, (Редовно обучение)
Финансов мениджмънт и управление на риска Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 6, (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 6, (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 437 У Финанси на предприятието 4
11:15 13:00 437 У Банкови сделки 7
Вторник
11:15 13:00 H-203 У Банкови сделки 8
17:15 19:00 306 У Въведение във финансите 61, 62
Четвъртък
11:15 13:00 438 У Финанси на предприятието 5
15:15 17:00 H-207 У Банково дело 11
17:15 19:00 H-202 У Банкови сделки 9
Петък
11:15 13:00 H-202 У Финансов мениджмънт и управление на риска 11
13:30 15:00 220 У Въведение във финансите 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 72, 74, 75, 77
2020-02-25 (Вторник)
09:15 10:00 H-211 У Банкови сделки 5
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна, НТС, 2019, 13 - 36.
Студия 2019
Economics 21 : Interuniversity Journal = Икономика 21 : Междууниверситетско списание, Свищов : СА Ценов - Свищов, Год. 9, 2019, 1, pp. 67-85 ; с. 72 - 92.
Монография 2018
Варна : Е-литера Софт ЕООД, 2018, 266.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 66 - 77.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Статия 2017
Икономическа мисъл, София : Институт за икономически изследвания при БАН, LXII, 2017, 6, 48 - 70.
Статия 2017
Икономическа мисъл, LXII, 2017, 6, 48 - 70.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето - 2017 = Investments in the Future - 2017 : Единадесета научноприложна конференция с международно участие, 5 - 6 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС, 2017, 127 - 133.
Други 2017
Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Финанси“, Варна : ИУ - Варна, 2017, 299 с.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето - 2017 : Единадесета научноприложна конференция с международно участие, 5 - 6 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС, 2017, 127 - 133.
Преглед на всички публикации