Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

407

0882164742

pl.djaparov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 407: 11:30-13:30

Петък, кабинет 407: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

09 мар 2021, кабинет : 13:15-14:15

27 апр 2021, кабинет : 16:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Банково дело Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Банково дело Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Банкови сделки Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Банкови сделки Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Банкови сделки Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Иновации в банкирането Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 H-203 У Банкови сделки 10
11:15 13:00 51 У Банкови сделки 9
Сряда
13:30 15:00 50 У Финанси на предприятието 26
15:15 17:00 511 У Банково дело 4, 5
Четвъртък
09:15 11:00 51 У Банкови сделки 8
Петък
11:15 13:00 H-208 У Банково дело 11
15:15 17:00 50 У Финанси на предприятието 25
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 6 - 18. ISSN 2367-7791.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 179 - 190.
Статия 2020
Economics and Management, Blagoevgrad : South-Western University Neofit Rilski , 17, 2020, 1, 43 - 57.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна, НТС, 2019, 13 - 36.
Студия 2019
Economics 21 : Interuniversity Journal = Икономика 21 : Междууниверситетско списание, Свищов : СА Ценов - Свищов, Год. 9, 2019, 1, pp. 67-85 ; с. 72 - 92.
Доклад 2019
България на регионите 2019 : Фискална политика, глобализация и икономически растеж: предизвикателства и перспективи на устойчивото развитие : Международна научно-практическа конференция, ВУАРР, 22 ноември 2019 : Сборник с доклади, Пловдив : Акад. изд. Талант, 2019, 533 - 540.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 66 - 77.
Монография 2018
Варна : Е-литера Софт ЕООД, 2018, 266.
Други 2017
Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Финанси“, Варна : ИУ - Варна, 2017, 299 с.
Преглед на всички публикации