Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

407

0882164742

pl.djaparov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 123a или 407/онлайн: 13:00-15:00

Петък, кабинет 123a или 407/онлайн: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Банково дело Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Банково дело Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Банкови сделки Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансов мениджмънт и управление на риска Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 51 У Банково дело 26
13:30 15:00 51 У Банково дело 25
Четвъртък
15:15 17:00 H-203 У Банково дело 30
17:15 19:00 50 У Банкови сделки 29
Петък
11:15 13:00 H-205 У Финансов мениджмънт и управление на риска 30
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и разв. на икономиката), Варна, Варна : НТС - Варна, 2021, 169-176.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 179 - 190.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Статия 2020
Economics and Management, Blagoevgrad : South-Western University Neofit Rilski , 17, 2020, 1, 43 - 57.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 6 - 18. ISSN 2367-7791.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна, НТС, 2019, 13 - 36.
Студия 2019
Economics 21 : Interuniversity Journal = Икономика 21 : Междууниверситетско списание, Свищов : СА Ценов - Свищов, Год. 9, 2019, 1, pp. 67-85 ; с. 72 - 92.
Доклад 2019
България на регионите 2019 : Фискална политика, глобализация и икономически растеж: предизвикателства и перспективи на устойчивото развитие : Международна научно-практическа конференция, ВУАРР, 22 ноември 2019 : Сборник с доклади, Пловдив : Акад. изд. Талант, 2019, 533 - 540.
Монография 2018
Варна : Е-литера Софт ЕООД, 2018, 266.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 66 - 77.
Преглед на всички публикации