Икономически университет – Варна

Клуб "Търговия"

На Учредително събрание, състояло се на 17.11.2014 г. в гр. Варна е създаден Клуб "Търговия" при Катедра "Икономика и управление на търговията" на Икономически университет – Варна.

Основните цели на Клуба са:

  1. Да съдейства за осъществяване и поддържане на ефективна връзка "Студенти-Преподаватели-Бизнес";
  2. Да повишава и усъвършенства професионалната подготовка на своите членове в областта на търговията;
  3. Да съдейства за по-добрата професионална реализация и личностното развитие на своите членове;
  4. Да издига престижа на катедра "Икономика и управление на търговията", водените от нея специалности, както и на Икономически университет – Варна.

Към сайт на Клуб "Търговия"