Икономически университет – Варна

За нас

Изучаването на финансови дисциплини във Висшето търговско училище в гр. Варна датира от времето на неговото създаване през май 1920 г. С въвеждането на катедрена организация, на 30 декември 1936 г. е създадена катедрата по „Финансова наука”. За неин ръководител е избран известният български финансист и общественик проф. Станчо Чолаков. В следващите години името на катедрата се променя на „Финанси, банково и кооперативно дело”, а по-късно на "Финанси и кредит". С това име тя просъществува до 1956 г., когато обучението по финанси във ВИНС-Варна е преустановено.

Съвременната история на катедра "Финанси" започва след нейното възстановяване с решение на Академичния съвет на Икономически университет – Варна от 15 декември 1989 г. В периода 1989-1999 г. тя се ръководи от проф. д-р ик. н. Цветан Коцев, а от юни 1999 г. – от проф. д-р Стефан Вачков. До 2013 г. катедрата е с името си от периода до 1956 г. – "Финанси и кредит". С решение на Академичния съвет на ИУ-Варна от 25 април 2013 г. тя е преименувана на "Финанси".

Академичният състав на катедрата днес включва 15 преподаватели, всички с образователна и научна степен "доктор по икономика". Хабилитирани в отделните направления на финансите са 10 преподаватели (двама професори и 8 доценти). Петима преподаватели заемат академичната длъжност "главен асистент".

Първият випуск студенти в новата история на катедрата е приет през учебната 1990-1991 година по специалност „Банково дело” - единствената сред висшите икономически училища в България по това време. Повечето от студентите са били стипендианти на търговски банки. Година по-късно се открива втора специалност - “Финанси”. От учебната 1997-98 година до учебната 2004-2005 се осъществява обучение в единна широкопрофилна специалност „Финанси” със специализация в два модула: “Банково дело” и “Публични финанси”.

Специалност “Финанси” е сред най-предпочитаните и на едно от първите места по състезателен бал от кандидатстудентските изпити в ИУ - Варна. До момента в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър” са дипломирани над 4 000 студенти, включително от Русия, Молдова, Украйна, Македония, Гърция, Кипър, Казахстан и Турция.

През 2016 г. към катедрата се открива още една специалност в ОКС "Бакалавър" - "Застраховане и осигуряване". Първият випуск студенти в новата специалоност е приет през учебната 2016-2017 г. През 2020 г. специалността е преименувана на "Социална сигурност и застраховане".

Катедра „Финанси” започва обучение в ОКС „магистър” през учебната 1996-97 г. Тя е първата в ИУ - Варна, която предлага обучение по три магистърски специалности - "Банков мениджмънт", "Корпоративни финанси" и "Публични финанси". В тях са дипломирани близо 3 000 студенти.


Обучението на студентите в двете ОКС се осъществява в съответствие с европейските стандарти за качество на образователния продукт. Съществена роля за това има компютърният кабинет на катедрата, в който се провеждат семинарни занятия с помощта на специализиран софтуер.

Катедра „Финанси” осъществява обучение на докторанти. От 2002 г. досега са защитени 18 докторски дисертации.

За академичния състав на катедрата професионалната подготовка на студентите и формирането на необходимите практически умения и богата финансова култура у тях са постоянни приоритети. През октомври 2012 г., по инициатива на студенти от спец. „Финанси” към катедрата, е учреден клуб „Финанси”. Неговата мисия е да обединява млади и заинтересовани хора, които да обогатяват своите знания, да формират интереси и да постигнат ефективна професионална реализация в банковия сектор, в сферата на корпоративните, публичните и местните финанси.

Част от випускниците на катедрата заемат отговорни постове в престижни български и чуждестранни банки, финансови институции и корпорации, а други развиват успешна академична кариера в страната и в чужбина.

Преподавателите от катедрата участват в значими изследователски проекти, сред които първата монография от поредицата Библиотека „Цани Калянджиев", комплексното изследване на финансовата свобода в сферата на инвестициите, банковото дело, финансовите институции и фискалния сектор и други. Отделни изследователски екипи или автори са публикували значителен брой монографии, студии и научни статии, които по своята актуалност и творчески приноси нямат аналог в българската научна книжнина.

От есента на 2013 г. към катедрата функционира Център за финансови изследвания и развитие. Неговата цел е да мотивира, подпомага и координира изследователската и развойна дейност на университета в сферата на финансите, чрез създаване на научни и приложни продукти, участие в национални и европейски проекти, консултантска и публикационна дейност. От 2015 г. Центърът издава специализирано електронно списание "Финансов навигатор", в което се публикуват начуни разработки на студенти в областта на финансите. Днес Центърът за финансови изследвания и развитие е част от Научноизследователския институт към университета. 

Катедра „Финанси” осъществява ползотворно сътрудничество със сродни университети от България и чужбина. Успешни и полезни контакти се поддържат и с представители на практиката – Министерството на финансите, БНБ, търговски банки, Община Варна, фондация "Атанас Буров", застрахователни дружества, финтех компании, пенсионни и инвестиционни фондове и други финансови институции.