Икономически университет – Варна

Преподавани дисциплини

Фундаментални дисциплини

катедра "Западноевропейски езици"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

Факултативни дисциплини, редовно обучение

катедра "Западноевропейски езици"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"/"магистър"