Икономически университет – Варна

Преподавани дисциплини

Фундаментални дисциплини

Образователно-квалификационна степен "бакалавър"