Икономически университет – Варна

Връзки с практиката

За утвърждаване на институционалната основа на обучението и науката по търговия в страната допринася сътрудничеството между трите катедри: “Икономика и управление на търговията” при Икономически университет – Варна, катедра “Икономика на търговията” при УНСС и катедра “Търговски и туристически бизнес” при СА “Д. А. Ценов”.

Катедра "Икономика и управление на търговията" е създала и успешно развива взаимоотношения с бизнеса, местната администрация и чуждестранни организации. Катедрата има изградени контакти и споразумения за сътрудничество с представители на търговския бизнес:

  • "СТАМАТОВИ" ООД
  • "ВАРТЕК"
  • "ПОЛАРИС"
  • "ПЛАНЕКС ЕЛ ЗЕТ"
  • МЕБЕЛНА ПАЛАТА "ЛАЗУР"
  • КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ВАРНА
  • И ДРУГИ

Районната занаятчийска камара – Варна също е един от партньорите, с която под ръководството на доц. д-р В. Димитрова беше реализиран проект BG051PO001/07/3.3-01, по програма “Развитие на човешките ресурси” в областта на студентските практики. Преподаватели от катедрата са дългогодишни членове на териториалните организации на Съюза на учените - Варна, НТС - Варна и др.

Катедра "Икономика и управление на търговията" поканва желаещите организации да се включат в провеждането на практическо обучение на студенти от Икономически университет - Варна, за което университета е готов да се включи в създаването на партньорства и продължаването на съществуващата академична традиция за връзки с практиката и бизнеса. Типов договор за практическо обучение е на разположение в катедра "Икономика и управление на търговията", в каб. Н-106.