Икономически университет – Варна

Докторанти

За периода от създаването на катедра “Икономика и управление на търговията и услугите” през 1953 г. до 2024 г. общо в докторантура са зачислени 55 души в т.ч. 6 чужденци. Защитени са 31 дисертации, от които две са за втора докторска степен.

 • Ред. докт. Йордан Атанасов

         Зачислен в докторантура на 01.09.2022 г.

        Тема на дисертацията:  "Ефекти от внедряването на ЕRP система в управлението на търговските операции на дребно"

 • Ред. докт. Даниел Стефанов Токушев

         Зачислен в докторантура на 01.02. 2022 г.

        Тема на дисертацията: “Възможности за прилагане на модела на кръгова икономика в търговията със системи за обработка на отпадъчни води в България”

 • Евангелос Атанасоис Кацикудис, докторант на самостоятелна подготовка

Зачислен в докторантура на 28.04.2022 г.

Тема на дисертацията: "Съвременни инструменти за инвестиране в търговската дейност"

 • Ред. докт. Тонина Величкова Янева

         Зачислена в докторантура на 01.03.2021 г.

         Успешно защитила на 26.04.2024 г.

Тема на дисертацията: "Дигиталната трансформация на застрахователния пазар в България - възможности и предизвикателства при прехода от традиционен застраховател към високотехнологична компания"

 • Лотар Гримингер, докторант на самостоятелна подготовка

Зачислен в докторантура на 21.10.2021 г.

Тема на дисертацията: "Моделът на поведение на почтения търговец"

 • Ред. докт. Елина Николаева Пейчева

          Зачислена в докторантура на 01.09.2020 г.

          Тема на дисертацията: "Управление на продуктовите категории във веригите за доставки"

 • Ред. докт. Янко Георгиев Георгиев

Зачислен в докторантура на 01.02.2019 г.

Успешно защитил на 27.04.2022 г.

Тема на дисертацията: "Интегрирано управление на ключови бизнес процеси в предприятия за производство и търговия с тестени изделия"

 • Ред. докт. Десислава Любомирова Рачева     

Зачислена в докторантура на 01.02.2018 г. Отчислена с право на защита на 01.02.2021 г.

Тема на дисертацията: "Управление на взаимоотношенията със застрахователните посредници на пазара за общо застраховане в България"

 • Ред. докт. Невена Димитрова Петрова   

Зачислена в докторантура на 01.02.2018 г.

Успешно защитила на 16.04.2021 г.

Тема на дисертацията: "Изследване на продажбите на електрическа енергия за битови клиенти в България (на примера на "Електроразпределение Север"АД)"

 • Ред. докт. Радослав Руменов Рачев      

Зачислен в докторантура на 01.09.2017 г.

Тема на дисертацията: "Модерната логистика при изкупуването на плодове за производство на алкохолни дестилати (по примера на "РУДОЛФ ЙЕЛИНЕК" АД )"

 • Ред. докт. Павлина Пламенова Пеева

Зачислена в докторантура на 01.09.2016 г.

Тема на дисертацията: "Конкурентно позициониране на предприятията за търговия със животозастрахователни продукти в България"