Икономически университет – Варна

Докторанти

За периода от създаването на катедра “Икономика и управление на търговията” през 1953 г. до 2019 г. общо в докторантура са зачислени 48 души в т.ч. 5 чужденци. Защитени са 29 дисертации, от които две са за втора докторска степен.

  • Ред. докт. Тонина Величкова Янева

         Зачислена в докторантура на 01.03.2021 г.

         Тема на дисертацията: "Дигиталната трансформация на застрахователния пазар в България-               възможности и предизвикателства при прехода от традиционен застраховател към високотехнологична компания"

  • Ред. докт. Елина Николаева Пейчева

          Зачислена в докторантура на 01.09.2020 г.

          Тема на дисертацията: "Управление на продуктовите категории във веригите за доставки"

  • Ред. докт. Янко Георгиев Георгиев

Зачислен в докторантура на 01.02.2019 г.

Тема на дисертацията: "Интегрирано управление на ключови бизнес процеси в предприятия за производство и търговия с тестени изделия"

  • Ред. докт. Десислава Любомирова Рачева     

Зачислена в докторантура на 01.02.2018 г. Отчислена с право на защита на 01.02.2021 г.

Тема на дисертацията: „Управление на взаимоотношенията със застрахователните посредници на пазара за общо застраховане в България“

  • Ред. докт. Невена Димитрова Петрова   

Зачислена в докторантура на 01.02.2018 г. Успешно защитила на 16.04.2021 г.

Тема на дисертацията: „Изследване на продажбите на електрическа енергия за битови клиенти в България (на примера на „Електроразпределение Север“АД)“

  • Ред. докт. Радослав Руменов Рачев      

Зачислен в докторантура на 01.09.2017 г.

Тема на дисертацията: „Модерната логистика при изкупуването на плодове за производство на алкохолни дестилати (по примера на „РУДОЛФ ЙЕЛИНЕК“ АД )“

  • Ред. докт. Павлина Пламенова Пеева

Зачислена в докторантура на 01.09.2016 г.

Тема на дисертацията: „Конкурентно позициониране на предприятията за търговия със животозастрахователни продукти в България“