Икономически университет - Варна

Дипломиране

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Уважаеми колеги,

Въведеното извънредно положение, както и прилагането на необходимите противоепидемични мерки, наложиха необходимостта от промяна  във формата на провеждане на комплексния държавен изпит по специалностите "Счетоводство и одит" и "Счетоводство и финанси." С цел да не се струпват много хора на едно място, както и да се спазва необходимата дистанция  между хората, при провеждането на комплексния държавен изпит, катедреният съвет на катедра "Счетоводна отчетност"на свое заседание, проведено на 16.06.2020 г., взе решение, писменият комплексен държавен изпит  за студентите от специалност "Счетоводство и одит" и  "Счетоводство и финанси" в ОКС Бакалавър и по специалност "Счетоводство и контрол"в ОКС "Магистър" да се проведе в един ден както следва:

1.Комплексният държавен изпит за студентите в ОКС"Бакалавър" специалности"Счетоводство и одит" и "Счетоводство и финанси,"ще се проведе на 10.09.2020 г. Изпитът ще се състои в решаване на задачи по счетоводство, анализ и контрол и отговор на три теоретични въпроса, по един от всяка част на въпросника за комплексен държавен изпит. Въпросите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип в деня на провеждане на изпита. продължителността на комплексния държавен изпит е до 4 астрономически часа. Разпределението на студентите по зали и началния час на изпита ще бъдат оповестени допълнително. 

2. Комплексният държавен изпит за студентите от ОКС "Магистър"  по специалност "Счетоводство и контрол" ще се проведе в един ден, на 11.09.2020 г. Изпитът ще бъде писмен и ще се състои в отговор на три теоретични въпроса, които ще бъдат изтеглени на лотариен принцип в деня на изпита. Разпределението на студентите по зали и началния час на изпита ще бъдат оповестени допълнително.

3.Защитата на дипломни работи ще се проведе присъствено, съгласно изготвен график, който ще бъде качен на сайта на университета в началото на следващата седмица;

Забележка: При явяването си на изпита, студентите следва да бъдат снабдени с лични предпазени средства.

Академичният състав на катедра "Счетоводна отчетност" благодари за  разбирането, проявено от студентите, на които им предстои явяване на комплексен държавен изпит и защита на дипломна работа по време на държавната изпитна сесия през месец септември 2020 г. Забавянето на решението за промяна на формата на провеждане на писмения комплексен държавен изпит, беше породено от причини, които са извън компетенциите на преподавателския състав на катедра "Счетоводна отчетност," а именно обявеното извънредно положение и неяснотата как ще продължат да се  прилагат противоепидемичните мерки след неговата отмяна.

Академичният състав на катедра "Счетоводна отчетност" изразява надеждата, че пандемията "COVID 19" не е попречила на подготовката   на студентите за държавен изпит и пожелава на всички студенти, успешно представяне на държавната изпитна сесия и успешна реализация в избраната професия

 

 

 

 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Счетоводна отчетност" относно  сесията  – м.септември  2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Счетоводна отчетност". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра " Счетоводна отчетност". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Счетоводна отчетност".

 

 

 

 

 

Въпросници за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

 

  • Резултати от подадени заявления за разработване на дипломна работа:

    за ОКС "бакалавър" всички заявления са одобрени с изключение на следните номера: 110534, 109495,109728,109646, 109280, 113602, 110340, 110126, 110158.
    Научните ръководители на дипломните работи остават ръководителите на спецсеминара

Въпросници за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

за ОКС "магистър" всички заявления са одобрени с изключение на следните номера: 119330, 117320, 119211,119437, 119234,119291,119524, 117151.
Научните ръководители на дипломната работа са ръководителите на магистърския семинар.

 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНИ ПРОМОЦИИ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

19 ноември (вторник) – зала Аула
11.00 часа – Финансово-счетоводен факултет

12.30 ч., зала Аула - спец. СО, СК, СФ
 

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

29 ноември (петък) – 11.00 часа зала Аула

12.30 ч., зала Аула - спец. СК

Канят се всички абсолвенти и техните близки да участват в церемонията за връчването на дипломите.

Тогите ще се раздават в кабинет Н-110 от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им е от 13.30 ч. до 15.00 ч.