Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Международни икономически отношения" относно поправителна сесия  – м. януари 2021 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Международни икономически отношения". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Международни икономически отношения". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Международни икономически отношения".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи и държавен изпит

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на дипломни работи се приемат в кабинет Н-108 на 14 и 15  януари 2021 г.

Дипломните работи за януарската сесия се предоставят в кабинет Н-108, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител, 1 електронен екземпляр (диск) и декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата не по-късно от15.01.2021 г.

Защитата на дипломни работи  ще се проведе на 29.01.2021 г. в зала Н-102 от 09:00 ч.

Комплексния държавен изпит ще се проведе на 29.09.2020 г.в две части:

(Първа част - тест) в тестовия център зала 55   от 09:30 до 11:00 ч.

(Втора част - Разработване на отворени въпроси) в зала 433 от 11:30 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван 27.01.2021 г.

Рецензии се получават на 28.01.2021 ч. след 13:00 ч. в кабинет Н-108

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи и държавен изпит

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит  се приемат в кабинет Н-108 на 27 и 28 август 2020 г.

Комплексния държавен изпит на магистърска специалност КБР ще се проведе на 11.09.2020 г. в зала 301от 13:00 до 15:00 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван на 09.09.2020 г.

  • График за държавен изпит - 11.09.2020 г.
  • Резултат от държавен изпит - 11.09.2020 г.