Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Международни икономически отношения" относно държавната изпитна  сесия  – м. септември, 2024 г.

С решение на Академичния съвет на Икономически университет – Варна от 25.11.21 г. изпитите от Държавната изпитна сесия през месец септември  за студентите от всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение ще се проведат присъствено. Организирането на присъствени мероприятия (изпити, практически занятия и др.) в ИУ – Варна се осъществява при спазване на условията, посочени в действащата към момента на провеждането им заповед на министъра на здравеопазването (заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.).

Влизането в сградата на университета и участието в държавните изпити ще се осъществява след представяне на документи за ваксинация, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-COV-2.

Промяна в организацията на държавните изпити може да настъпи при промяна на епидемичната обстановка в страната.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Международни икономически отношения". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Международни икономически отношения". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Международни икономически отношения".

                                                                                              

 

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "бакалавър" 

За получаване на тога за церемонията трябва да се явите на 27.10.2023 г. между 08:00 и 09:30 ч. в методичния кабинет на катедра "Международни икономически отношения" (каб. Н-108).

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подписана декларация, взета от кабинета .

Моля, дипломантите да върнат тогите веднага след промоцията.

 

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи и държавен изпит

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на дипломни работи се приемат в кабинет Н-106 на  29.08. и 30.08 юни, 2024 г.

Дипломните работи за септемврийската сесия се предоставят в кабинет Н-106, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител, придружени от декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата. Също така трябва да бъдат изпратени в електронен вариант ( в pdf, docx  или odt) на имейл: mio1@ue-varna.bg не по-късно от  предаването на хартиения носител, т.е. от 30.08.2024 г.

Защитата на дипломни работи  ще се проведе на  12 септември, 2024 г. в зала Н-102 от 08:30 ч.

Комплексния държавен изпит ще се проведе на 12 септември, 2024 г. в две части:

(Първа част - Разработване на отворени въпроси) в зала 433 от  08:30 ч. до 10:30 ч.

(Втора част - тест) в тестовия център зала  1-56  от 11:00 ч.  до 12:30 ч. 

 

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван два дни преди изпита

Рецензии се получават ден  преди защитата  по имейл или на телефон 0898447905 при поискване

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи и държавен изпит

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит  се приемат в кабинет Н-108 на ........2023г.

Комплексния държавен изпит на магистърска специалност КБР ще се проведе на .....20223г. в зала .... от ...... ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван два дни преди датата на изпита. 

  • График за държавен изпит - .......2023 г.
  • Резултат от държавен изпит -..... 2023 г.