Икономически университет – Варна

Център за качество на стоките и потребителска защита

Центърът за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към НИИ на ИУ – Варна е създаден с решение на Академичния съвет от 30.06.2016 г. Той е научноизследователско звено, което разполага с академичен квалифициран ресурс и специализирани лаборатории за извършване на научни и приложни изследвания, консултантска и образователна дейност в областта на качеството на стоките и потребителската защита.

Предмет на дейност на Центъра е извършването на научни изследвания, изготвянето на обосновки, експертизи и пазарни проучвания за потребностите на бизнеса, държавата и местните органи чрез използването на съвременни средства и методи. Независимите експерти към центъра предоставят консултантска дейност относно качеството и безопасността на стоките, тяхната опаковка, съхранение, стандартизация, управление, сертификация и потребителска защита.

ЦКСПЗ организира научни конференции, кръгли маси, дискусии, изгражда изследователски и партньорски мрежи с бизнеса и научни структури от страната и чужбина за реализиране на проекти в областта на качеството на стоките и потребителската защита.

 

Младежка инициатива "На фокус: Потребителска култура - гаранция за избор на качество"

Научно-практическа конференция с международна участие "Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия"

Новини и събития от ЦКСПЗ

 • Центърът за качество на стоките и потребителска защита и катедра „Стокознание“ в ИУ – Варна в репортаж на БТА

Екип на Българска телеграфска агенция засне материал в Научноизследователската лаборатория към катедра „Стокознание“ на 27 апарил 2021 г. В него по повод Великденските празници експерти от Центъра за качество на стоките и потребителска защита и катедра „Стокознание“ в ИУ – Варна представят полезна информация за хранителната ценност, маркировката и качеството на яйцата. Линк към материала

Научноизследователската лаборатория (НИЛ) към катедра „Стокознание“ при ИУ – Варна е изградена през 2015 година по проект „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ – Варна“, по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансиран от ИУ – Варна. През 2016 г. с решение на Академичен съвет при ИУ – Варна е създаден Център за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към Научноизследователския институт (НИИ) при ИУ – Варна. Той е научноизследователско звено към катедра „Стокознание“, което разполага с академичен квалифициран ресурс и специализирани лаборатории за извършване на научни и приложни изследвания, консултантска, информационна и образователна дейност в областта на качеството и безопасността на стоките и потребителската защита.

Научноизследователската лаборатория е оборудвана със съвременна апаратура за изследване на качеството и безопасността на стоките (бидестилатор; аналитични везни; лабораторна камина; рH-метър. специализираната апаратура обхваща: UV/VIS спектрофотометър; микровълнова система за сухо или мокро минерализиране на пробата; електрофорезна вана; климатична камера; екстракционна система за определяне на мазнини по Сокслет; ротационен вакуум изпарител; апарат Келдал; апарат за високоефективна течна хроматография (HPLC); апарат за водна активност; настолен рН/ORP/EC/TDS/NaCl/Temp-метър; комбиниран рН метър с йон селективни електроди и др.).

В лабораторията се извършват изследвания за установяване на качеството и безопасността на суровини и стоки, предназначени за потребителите. Обхватът на провежданите изследванията в НИЛ е следния: количествени определения на захари, алкохоли, водоразтворими и мастноразтворими витамини, тежки метали, консерванти,  антиоксиданти,  вредни вещества, добавки, фенолни вещества, афлатоксини, замърсители и др. Предстои лабораторията да бъде акредитирана, за да извършва независими изследвания чрез възлагане от потребителски организации и представители на бизнеса.

 • доц. д-р Събка Димитрова Пашова - ръководител на Център за качество на стоките и потребителска защита, Икономически университет - Варна
 • Пламен Георгиев Парушев - "Парушев Консулт" ЕООД, управител
 • Ивелина Атанасова Петрова -  "Глобал Уайне България" ЕООД, мениджър качество
 • доц. д-р Мариета Георгиева Стефанова - катедра "Мениджмънт и логистика", Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна
 • гл. ас. д-р Величка Маринова - катедра "Стокознание", Икономически университет - Варна
 • гл. ас. д-р Радослав Радев - катедра "Стокознание", Икономически университет - Варна
 • доц. д-р Събка Пашова
 • гл. ас. д-р Радослав Радев
 • инж. Маргарита Станкова
 • Даниела Рокова

Икономически университет – Варна
Център за качество на стоките и потребителска защита
бул. „Княз Борис I“ №77
етаж 2, кабинет 229А
9002, град  Варна
Email: cqgpc@ue-varna.bg