Икономически университет - Варна

Стопански факултет функционира като основно звено в структурата на Икономически университет - Варна от 01.11.1991 г. Факултетът включва катедрите "Икономика и управление на търговията", "Икономика и управление на строителството", „Индустриален бизнес и логистика“, „Стокознание“ и "Аграрна икономика". Факултетът е сред лидерите в обучението на специалисти в областта на икономиката, а предлаганите специалности са съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда и са сред най-предпочитаните от кандидат-студентите. Ежегодно във факултета се обучават над 1500 студенти в бакалавърска и магистърска степен на обучение и около 25 докторанти.

В образователно-квалификационна степен „бакалавър“ обучението се извършва в редовна или дистанционна форма в следните специалности: „Икономика и търговия“, „Бизнес икономика“, „Строителен бизнес и предприемачество“, „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“, „Недвижими имоти и инвестиции“, „Индустриален бизнес и предприемачество“, „Логистика“, „Business and Management“ (с преподаване на английски език), „Аграрен бизнес“, „Стокознание и митническа дейност“.

В образователно-квалификационна степен „магистър“ обучението се извършва в редовна, дистанционна или в редовна електронна форма в следните специалности: „Глобален търговски бизнес“, „Качество и експертиза на стоките“, „Корпоративен бизнес и управление“, „Логистичен мениджмънт“, „Строително предприемачество“, „Недвижими имоти и инвестиции“, „Бизнес икономика“, „Управление на проекти“, „Аграрен бизнес“, „Бизнес консултиране“. Всички специалности в ОКС „бакалавър“ и в ОКС „магистър“ са от професионално направление 3.8. „Икономика“.

Във факултета работят над 50 преподаватели – професори, доценти, главни асистенти и асистенти. Освен преподавателската и научноизследователската дейност, преподавателите от факултета осъществяват консултантска дейност, експертни услуги в практиката и участват в организации от бизнеса, работят по европейски програми за обучение на студенти и обмен на кадри; вземат участие в обучението на чуждестранни студенти по програма „Erasmus +“; изнасят лекции в други европейски университети.

Високото качество на обучение се потвърждава от успехите на студентите ни на различни научни форуми, както и от високата степен на реализация на завършващите специалисти.

Състав на факултетен съвет

Декан: Доц. д-р Денка Йорданова Златева

Заместник-декан: Доц. д-р Илиан Иванов Минков

Членове:

1. Проф. д-р Данчо Янков Данчев
2. Проф. д-р Пламен Благов Илиев
3. Проф. д-р Румен Николаев Калчев
4. Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов
5. Доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров
6. Доц. д-р Виолета Янева Димитрова
7. Доц. д-р Гергана Георгиева Славова - Стефанова
8. Доц. д-р Донка Димитрова Желязкова
9. Доц. д-р Иван Йовчев Йовчев
10. Доц. д-р Иван Желев Иванов
11. Доц. д-р Иван Йорданов Петров
12. Доц. д-р Мария Радославова Станимирова
13. Доц. д-р Михал Стоянов

 

14. Доц. д-р Петя Йонкова Данкова
15. Доц. д-р Силвия Георгиева Благоева - Карамфилова
16. Доц. д-р Събка Димитрова Пашова
17. Доц. д-р Теменуга Василева Стойкова
18. Доц. д-р Таня Николова Георгиева
19. Доц. д-р Йордан Христов Иванов
20. Доц. д-р Цветнен Димитров Цветков
21. Доц. д-р Тодор Стоянов Райчев
22. Гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова
23. Гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев
24. Гл. ас. д-р Пламен Маринов Павлов
25. Янко Георгиев Георгиев
26. Савина Савова Христова

 

 

Академично ръководство


доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

Декан

217

zlateva@ue-varna.bg

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

Заместник-декан

234

minkov@ue-varna.bg

За връзка с нас


Ана Костадинова

Ана Костадинова

Секретар на декана

214

052 830803

0886 626081

anna_fokova@ue-varna.bg

Ана Костадинова

Ана Костадинова

Инспектор "Студенти"

214

052 830803

0886 626081

anna_fokova@ue-varna.bg