Икономически университет – Варна

Център за качество на стоките и потребителска защита на ИУ – Варна стартира нов проект "На фокус: Потребителска култура - гаранция за избор на качество"

Младежка инициатива: "На фокус: Потребителска култура - гаранция за избор на качество" се осъществява от Центърът за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към Научноизследователски институт на ИУ-Варна с финансовата подкрепа на Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

Периодът за изпълнение на инициативата е до октомври 2021 г. с ръководител на проекта доц. д-р Събка Пашова, която е ръководител на катедра „Стокознание“ и ръководител на Центърът за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към Научноизследователски институт на ИУ-Варна.

Познаването и умението за идентифициране на лоялните от нелоялните производствени практики са основни компетенции за всеки потребител на стоки и услуги, във връзка с неговото информирано решение дали да се възползва от дадена търговска кампания, оферта или продукт, насочени към него. Знанието за основните постановки на нормативната уредба, създадена да защитава потребителите, позволява правилна преценка и предпазва от импулсивни решения за покупка.

Младежка инициатива "На фокус: Потребителска култура - гаранция за избор на качество" цели провокиране на мисленето и активността на студентите чрез представяне пред тях на актуална тема, описана в разработени разяснителни материали, както и повишаване техните знания и компетентности по актуални теми, свързани със състава, свойствата, качеството, безопасността и контрола на стоките.

Друга цел е възпитаване на потребност от информираност с цел избягване на заблуда, попадане в класическите капани и постигане на очакваната удовлетвореност от акта на закупуване на стоки. Познаване на институциите и отговорните органи, които защитават правата на потребителите и извършват контрол на стоките.

Трета не по-малко важна цел е създаване на умения за правилното разчитане и тълкуване на информацията върху етикетите, както и преценка за пълнотата на  предоставената информация на опаковката на стоките. Три четвърти от българите са убедени в отражението на храната върху тяхното здраве, но търсенето на информация за състава на продуктите още не се е превърнало в част от ежедневните навици на пазаруване.

Основните дейности, които са предвидени за изпълнение на Младежка инициатива: "На фокус:  Потребителска култура - гаранция за избор на качество" са:

Дейност 1. Дейност по популяризиране на събитието.

Дейност 2. Провеждане на проучване от страна на студентите по зададена тема и представяне на темата с конкретни примери пред всички участници.

Допълнителна информация, може да намерите на подстраницата на младежката инициатива в страницата на сектор „Управление на проекти“ – тук.

01 апр 2021Подобни