Икономически университет – Варна

Програма HORIZON Europa отвори покана „Dissemination and Exploitation Support Facility“ (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-05-01) за кандидатстване с проектни предложения

Уважаеми членове на академичния състав,

На вашето внимание представяме информация за отворена покана „Dissemination and Exploitation Support Facility“ (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-05-01)  със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Поканата отваря на: 26.04.2023г.

Срок за кандидатстване: 28.09.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект: мин. 1 000 000 – макс. 5 000 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: Не;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Тип действие: „Координация в помощ“ (CSA);

Цел на поканата:

Очаква се следният конкретен резултат:

 • Политиката за разпространение и експлоатация (D & E) на "Хоризонт Европа" може да действа като фактор за изпълнението на политическите цели на този програмен компонент. Следователно това действие се фокусира върху дейности за укрепване или изграждане на капацитет за научноизследователска и развойна дейност в разширяващите се страни;
 • Включването в научна и развойна дейност ще предостави на бенефициерите на текущото портфолио от проекти, финансирани главно по програмите:
  • Разпространение на високи постижения и разширяване на участието в рамките на "Хоризонт 2020",
  • Допълнителни възможности за увеличаване на резултатите от научните изследвания и подобряване на устойчивостта на техните действия;
 • Действията би следвало да включват иновации, които
  • могат да се превърнат в (допринесат за) нови продукти и услуги с висока икономическа и (или) социална стойност, по-ефективни производствени или дистрибуторски процеси;
  • и резултати, които могат да допринесат за разработването на политики и да помогнат на гражданите и публичните органи.
 • Действията са оформени от по-широка политика за развитие и ще подкрепят бенефициерите за максимално разпространение и използване на техните резултати в контекста на "Хоризонт Европа".

Цел на тип действие „CSA“: подпомагане на заинтересованите страни, които не са запознати с политическите рамки отвъд БВП и показателите за благосъстоянието, но искат да се научат как по-добре да включат съображенията за благосъстоянието в работата си.

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

24 апр 2023Подобни