Икономически университет – Варна

Отворена покана за кандидатстване "Младежки проекти 2020"

За шестнадесета поредна година Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” - програма „Младежки дейности” ще финансира проекти на неправителствени организации, съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” на Община Варна, приета с Решение №1198-10 на Общински съвет – Варна.

По дейност „Младежки проекти“ могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представителни младежки организации (с клон или секция на територията на Община Варна), осъществяващи дейността си на територията на Община Варна в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на политиката на Община Варна за младежта.

Приоритети на дейност „Младежки проекти” за 2020 г. са:

  • младежко предприемачество;
  • опазване на околната среда.

Всяка неправителствена организация има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. Проектното предложение трябва да е с продължителност - минимум три месеца и да обхваща  периода от 15 юли до 15 октомври 2020 г.

От 18 юни 2020 г. до 10:00 ч. на 02 юли 2020 г. електронната платформа е отворена за подаване на проектни предложения и достъпна на сайта www.varnanamladite.com

На електронната платформа са публикувани:

  • Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” на Община Варна;
  • Указания за подаване и отчитане на проектните предложения;
  • Всички изискуеми документи за кандидатстване по дейност „Младежки проекти 2020”.

За повече информация можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти"

19 юни 2020Подобни