Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна вече е член на Международна мрежа за финансово образование (INFE) на ОИСР

Икономически университет – Варна е приет за асоцииран член на Международна мрежа за финансово образование (International Network on Financial Education (INFE)), създадена през 2008 г. към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Към момента в Международната мрежа за финансово образование (INFE) членуват над 270 публични институции от над 125 държави. Мрежата е инструмент за провеждане на сравнителни изследвания и анализи, разработване на методологии, добри практики, политически инструменти и др. по въпроси от областта на финансовата грамотност и финансовото образование.

С присъединяването към Международната мрежа за финансово образование (INFE)  на ИУ – Варна  ще бъде предоставен достъп до различни международни формати, на които се идентифицират добри практики и се обменя опит в областта на финансовата грамотност.

Министерство на финансите на Република България е единствения в България пълноправен член (Full member) на Международната мрежа за финансово образование INFE. Българска народна банка и Комисия по финансов надзор са редовни членове (Regular members). Афилииран член (Affiliate memeber) е и Българска финтех асоциация. В момента академичната общност е представена от афилиираните членове Икономически университет – Варна и Стопанския факултет (част от СУ "Св. Климент Охридски").

В края на 2018 г. стартира петгодишен съвместен проект на страни от Югоизточна Европа в областта на финансовата грамотност с ОИСР/INFE и Министерството на финансите на Нидерландия, по който Република България също е страна-участник. Дейностите в областта на финансовата грамотност се координират на национално ниво от Министерството на финансите, което е и национален координатор по проекта. Като резултати от дейностите по проекта се предвижда да бъдат изготвени и адаптирани инициативи за финансово образование на населението, а сред основните целеви групи е и тази на студентите.

Икономически университет – Варна участва в разработването на Националната стратегия за финансово образование и План за действие към нея за периода 2021 г. – 2025 г. Стратегията и планът са приети с Решение на Министерски съвет от 10 февруари 2021 г.

За изпълнение на целите и мерките в областта на финансовата грамотност със Заповед на министъра на финансите от 10 януари 2019 г. е сформирана Работна група по финансова грамотност. В края на юни 2021 г. тя е актуализирана , като в нейния състав Икономически университет – Варна се представлява от доц. д-р Недялко Вълканов, катедра "Финанси".

Доц. д-р Недялко Вълканов е и лице за контакт за Икономически университет – Варна в Международната мрежа за финансово образование INFE.

12 юли 2021Подобни