Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна съвместно с Регионална aгенция за предприемачество и иновации – Варна са новият EIT Food Hub 2024 – 2025 за България

Ключов успех стана факт на 12.03.2024 г. в резултат на съвместната работа на Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) и Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ). Считано от 15.03.2024 г. двете организации ще изпълняват ролята на EIT Food Hub за България за 2024 г. и 2025 г.

Кандидатурата в партньорство беше подадена в началото на 2024 г. в рамките на процедура по селекция на участници за изпълнение на Регионална Иновационна Схема (RIS) на Европейският институт за иновации и технологии в храните (EIT Food). EIT Food RIS сe основава на стратегически подход за дългосрочно присъствие на EIT в страните от RIS и създава условия за споделяне на добри практики и опит, произтичащи от дейностите на Общността на EIT, както и разширяване участието в дейностите на деветте Общности за знание и иновации (KIC) в цяла Европа.

За Централна и Източна Европа дейностите по изпълнение на Регионалната иновационна схема (RIS) на EIT Food се координират от EIT Food Co-Location Centre North-East, основан през 2017 г. в гр. Варшава, Полша.

EIT Food Hub за България има за задача да стимулира иновативния и предприемачески потенциал на страната и да насърчава българското представяне в международен мащаб посредством обществена ангажираност и образователни дейности. Всички инструменти за изпълнение на портфолиото на EIT Food са структурирани в годишен работен план, от чието изпълнение зависи интензитетът на финансиране на дейностите на хъб-а.

Силните страни, споделени от ИУ-Варна и РАПИВ, които доведоха до призовото място на партньорството в процеса на оценка са многостранни и многопластови – последователност при доказване на участие в изследователски и научни проекти на ЕС и събития, свързани с мисиите на EIT Food и обучението по предприемачество, силен фокус върху предприемачеството чрез Innovative Partnership Network – UEBN, широк тематичен фокус, опитен и компетентен екип, съставен предимно от академичен персонал, но с ясно практическо изпълнение на проекти и опит, подходяща инфраструктура, добре разработен комуникационен план и комуникационен график, насочени към специфични аудитории, представено  убедително доказателство за осъзнаване на предизвикателствата в регионалния агро-хранителен сектор и за познаване на агро-хранителната промишленост в страната, идентифицирани са най-подходящите местни заинтересовани страни, които са и партньори в някои от научните проекти или събития, ясно очертани дейности и ключови цели за следващата година, включително цялостна стратегия, добре структурирана визия на ИУ-Варна за EIT Food Hub, амбициозна и съобразена с целите на програмата EIT Food и по-широките цели на регионалните иновации, демонстрирано добро разбиране на въздействието, което може да бъде постигнато чрез създаване на бизнес и програми за подпомагане чрез EIT Food, за извеждане на нови технологии и продукти на пазара и др.

Икономически университет – Варна има успехи в дейности и в областите на други две общности за знание и иновации (KIC) в структурата на Европейския институт за иновации и технологии (EIT):

През 2022 г. ИУ-Варна се включи като асоцииран партньор в EIT Culture & Creativity - най-новата паневропейска Общност за знание и иновации в рамките на Европейският институт за иновации и технологии (EIT).

EIT Urban mobility финансира три проекта, в които Икономически университет – Варна участва като партньор:

2023 г.: Проект SFFDEEPT+ "DeepTech in Higher Education Institutions and Ecosystems through Entrepreneurial Education+" с водещ партньор University of Aveiro, гр. Авайро, Португалия.

2021 г.: Проект TANDEM+ "Transformation, Acceleration, Networking, Development, Entrepreneurial Education and Mentoring+" с водещ партньор University of Aveiro, гр. Авайро, Португалия.

2021 г.: Проект EUFORIA “Education Framework for Urban Resilience Innovation Activities” с водещ партньор The Edge: Research & Buziness Development Solutions, България.

Последна актуализация: 13.03.2024 г.
Сектор "Управление на проекти"

13 мар 2024Подобни