Икономически университет - Варна

х. ас. Петър Николов

х. ас. Петър Николов

petyr_nikolov@ue-varna.bg

Въведение във финансите
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика: Научна конференция, VUZF Review, Online Journal for Economics, Quarterly, Volume 3 (5), Number 2, 2018, 85 - 96.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 48 - 58.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето - 2017: Единадесета научно-приложна конференция с международно участие, Варна: НТС, 2017, 115 - 120.
Преглед на всички публикации